Vil H og Frp legge ned domstoler i Nordland?

Meninger

En domstolkommisjon skal utrede den framtidige organiseringen av landets domstoler. Kommisjonen skal levere sin innstilling i 2020, men kommer med en delinnstilling om struktur allerede i oktober 2019.  Mye tyder på at kommisjonen kommer til å gå inn for en sterk sentralisering. Rett etter at nye folkevalgte blir valgt inn i kommunestyrer og fylkesting, er det sannsynlig at utvalget vil foreslå å legge ned en rekke av landets tingretter og jordskifteretter, og tingretten på Sortland er i stor fare. Senterpartiet mener det er lange nok avstander alt nå. Det vil bli et stort tap om vi mister de lokale tingrettene i Nordland.

Nedlegging av domstolene passer godt inn i regjeringas store sentraliseringsprosjekt, og Høyre har vært tydelig på at det vil komme nedleggelser. Domstolene er grunnlaget for rettsstaten. De er med å sikre rettigheter og løse konflikter. Sentralisering vil føre til lengre reiser og større ulemper for barn, familier og sakkyndige. I eiendomssaker i jordskifteretten vil det bli mer ressurskrevende for dommere og sakkyndige å reise ut og vurdere hvor landet ligger. Det samme vil gjelde for advokater som følger sakene. For Nordland er det alvorlig om vi skal sentralisere de juridiske miljøene, og at meddommere skal komme fra bare utvalgte deler av fylket. Senterpartiet foreslår derfor å bevilge mer penger i revidert budsjett for å styrke de små og mellomstore domstolene.

Spørsmål til stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene:

- Hva mener dere om at domstoler i Lofoten og Vesterålen blir nedlagt?

- Vil dere stemme for Senterpartiets forslag om å stoppe sentralisering av domstolene? 

- Hvis dere svarer nei på forrige spørsmål, vil dere da ta politisk ansvar for sentraliseringen av tingrettene, rettssikkerhet og juridisk kompetanse forsvinner i Lofoten og Vesterålen,  eller vil dere peke på domstoladministrasjonen og departementet? 

Representantforslag fra Senterpartiet fremmet i Stortinget 23.5. om å stoppe sentralisering av domstolene:

1. Stortinget ber regjeringen utsette behandling av Domstolkommisjonens delrapport om struktur inntil kommisjonens fullstendige utredning foreligger i 2020.

2. Stortinget ber regjeringen legge til grunn et prinsipp om lokal frivillighet for beslutninger om sammenslåing eller felles ledelse av domstoler.

3. Stortinget ber regjeringen sørge for at avgjørelser om sammenslåing og felles ledelse av alminnelige domstoler og jordskifteretter stoppes frem til Domstolkommisjonens fullstendige utredning foreligger i 2020.