«Nord-Norgebanen - ei ny framtid for Nord-Norge og Nordkalotten»

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Meninger

På fylkestinget i Nordland har Nord-Norge banen vært oppe to ganger de siste årene. Den ene gangen var i februar 2015 da Rødt, SV og Venstre foreslo den inn i Nasjonal Transportplan (NTP), men ble nedstemt. Den andre gangen var året etter i form av en uttalelse som ble støttet av Rødt, SV Venstre og MDG. Den ble også nedstemt.

Undersøkelser viser likevel at stemningen har snudd de siste årene. På en KS-konferanse i 2015 fikk bygging av Nord-Norgebanen støtte fra et flertall av deltakerne. Som medlem i samferdselskomiteen i fylkestinget, har jeg også merket en økende støtte både blant vanlige folk og politikere for dette prosjektet.

Den økte transporten av oppdrettsfisk og annen fisk har resultert i en voldsom økning i antall vogntog og uholdbare tilstander på nordnorske veier vinterstid.  Det har lenge vært en målsetting om å satse på klimavennlige transportløsninger. Mer gods skal over fra vei til jernbane. Hittil har dette gått i feil retning. Bygging av Nord-Norgebanen vil bidra sterkt til å nå målsettingen, og i tillegg vil den medføre redusert flytrafikk. Med en hastighet på opp mot 200 km/t vil de store mengdene med fisk kunne nå de europeiske markedene ett døgn tidligere enn i dag.

Rødt mener at målet må være at banen skal gå helt fram til Kirkenes. Det føyer seg inn som en naturlig og viktig del av finske myndigheters utredning av jernbane på strekningen Rovaniemi – Kirkenes. Denne arktiske jernbanen skal kunne transportere asiatisk containertrafikk fra den arktiske kysten via Baltikum til hjertet av Europa – og frakte finske og norske råvarer motsatt vei. Finske myndigheter har anslått at kostnadene kan komme på inntil ca. 28 milliarder kroner. Det inkluderer 8,6 milliarder kroner på norsk side. Det norske samferdselsdepartementet sa i fjor at de vil delta i en arbeidsgruppe om denne jernbaneforbindelsen.

Både Nord-Norgebanen og jernbane Rovaniemi – Kirkenes bryter med den historiske rollen som Nord-Norge og hele Nordkalotten har hatt som koloni og råstoffleverandør til resten av landet og verden. Nå må vi samle oss i hele Nord-Norge, på tvers av politiske skillelinjer, og jobbe for at dette framtidsrettede, klimavennlige og svært viktige prosjektet blir gjennomført. Som medlem i samferdselskomiteen i fylkestinget og førstekandidat for Rødt i fylkestingsvalget vil jeg jobbe for størst mulig oppslutning om dette.

Nord-Norgebanen vil være helt i tråd med den såkalte nordområdesatsinga som det var så mye snakk for en del år siden, og bidra til at vi i Nord-Norge får mer av de samme forutsetningene som resten av landet. En slik jernbanesatsing vil også få store lokale og regionale ringvirkninger, og vil bety ei ny framtid for Nord-Norge og Nordkalotten.