«Slik vil vi gjøre Myre sentrum levende»

Meninger

 

I forbindelse med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har det kommet innspill fra dere innbyggere på at Myre mangler et levende torg, – at sentrumsområdet ikke har et indre liv, – at det ikke er et flerbrukshus i sentrum og at Myre mangler et basseng/folkebad. 

Disse innspillene fra dere tar Øksnes Venstre på alvor! 

 

Jørn Martinussen - Øksnes Venstre  

– Vi vil ha et levende lokalsamfunn der mennesker møter kultur og opplevelser, og vi vil videreutvikle Myre til et miniurbant miljø med tette koblinger og mange muligheter. 


Vi mennesker har til alle tider søkt sammen i store og små bomiljø for å oppleve fellesskap, løse felles utfordringer, realisere egne ambisjoner og ta vare på hverandre. 

Tettsted spiller en stadig viktigere rolle i å utforme fremtidens samfunn og gi alle muligheter til å skape seg gode liv, både hver for oss og sammen. 

Øksnes og Myre skal både være et godt sted å bo og vokse opp. Vi må ta vår del av ansvaret for en bærekraftig utvikling der kulturen har sin plass, og der vårt næringsliv, frivilligheten, lokaldemokratiet og dere innbyggere spiller på lag for å lage løsninger som gir plass til alle, og lar hver enkelt av oss leve i tråd med våre egne ønsker, evner og behov. 

Øksnes Venstre ønsker et levende lokalsamfunn der dere møter kultur og opplevelser, enten på møteplasser som bibliotek og kulturhus, eller på restauranter og i butikker. 

Fremtidens Myre må utvikles etter prinsipper om bærekraft og livskvalitet for dere innbyggere. Det viktigste perspektivet i planleggingen, må være dere som bor på Myre, - og andre som bruker Myre. 

En av tettstedenes største styrker, er at de tiltrekker seg mennesker med ulik bakgrunn, ulike talent og ulike tanker og meninger. Øksnes Venstre mener at tettsted, det være seg Myre eller Alsvåg, skal være steder med plass til alle, uansett hvor du kommer fra, hva du tror på og hva du er opptatt av i hverdagen. 

Øksnes trenger gratis møteplasser og muligheter til å møtes på tvers av generasjonene og andre skillelinjer. Derfor vil Øksnes Venstre satse på idretten, på kulturen og på bibliotek. 

Stedsutviklingen skal styres av dere innbyggere, ikke av utbyggerne. 

Øksnes Venstre vil sørge for gode prosesser knyttet til sentrumsutviklingen som inkluderer dere som skal bo og leve i området.  De av dere som er naboer skal høres når nærområdet skal utvikles eller transformeres. 

Sambruk og energieffektivisering må være styrende for prosjektet. 

Øksnes Venstre vil stille krav til lavutslippsløsninger i byggeprosjektet, og klimatilpasning skal være en viktig del av planleggingen. 

Det må lages en plan med svært lang tidshorisont, for å sikre en helhetlig utforming. Både transportbehov, nærmiljø og Øksnesværingenes’ livskvalitet må ivaretas. Prosjektet skal gjennomføres på en måte som kommer både nåværende og fremtidens Øksnesværinger til gode. 

Kulturtilbud er med på å gi folk noe å leve for, i tillegg til noe å leve av. Kulturen løfter kvalitet, fremmer dialog og skaper aktivitet. 

Kulturinstitusjoner er viktige arenaer for demokrati, fellesskap og forståelse på tvers av skillelinjer. Kulturlivet må ha tilgang på lokaler, mennesker og ressurser, og det må være rom for både brede og smale kulturuttrykk. – Vi vil utvikle aksen Rådhuset – Sparebanken – Myre samfunnshus