– Havbruk med oppdrett er en viktig næring og en sterk verdiskaper i vår region

Meninger

Undertegnede er medlem i programkomiteen 2019-2023 for Sortland SV, og jeg håper her å klargjøre Sortland SVs hovedsyn på havbruk.

Havbruk med oppdrett er en viktig næring og en sterk verdiskaper i vår region, og den omsetter for milliardbeløp årlig. Flere lokale gründere har lagt stein på stein, satset modig og etter hvert fått etablert slagkraftige konsern, som også sysselsetter mange mennesker i Vesterålen.

Miljøproblemene rundt næringen er vel kjent, både lokalt rundt anleggene, med lakselus og for trusselen mot villaks-stammen, gjennom rømning og innblanding. Det er da gledelig å se at lokale aktører nå satser på havgående, lukkede anlegg for å finne bærekraftige løsninger for framtida.

Næringen må snart kunne sies å ha «blitt voksen», og den bør forvente at det da blir stilt mer «voksenkrav» til bærekraft og deling av verdiskaping med fellesskapet den er en del av.

Fellesskapet har delt ut betydelige arealer langs kysten til oppdrett, noe som har vært en forutsetning for oppdrettsnæringens verdiskaping. Arealene har tidligere vært del av Den blå allmenningen, men disse områdene kan ikke allmennheten lenger bruke. Det er stilt få (om noen) motkrav for denne overføringen av areal.

Vannkrafta er eksempel på en tilsvarende fellesressurs, som vi på mange vis «bygde landet» med. Her ble det tidlig innført grunnrentebeskatning, slik at krafta årlig ga verdier direkte tilbake lokalsamfunnet. Det ble også tidlig laget lover mot salg ut av landet. («Hjemfall» m.v.)

Sortland SV fokuserer nå mer på allmenningen – også Den blå allmenningen – som en verdi i seg selv og som viktig for livskvaliteten til oss som bor i Vesterålen.

SV tror oppdrettsnæringen kan vokse på å møte tydelig politikk, med krav som andre næringer lever med, samt sterke føringer med hensyn på bærekraft og nullutslipp. Vi gir gjerne drahjelp i bærekraftig retning – for dette er det eneste som står seg i det lange løp.

Hentet rett fra programmet:

SV ønsker:

  • At alle potensielle lokaliteter for oppdrett blir forelagt lokalsamfunnet i sammenheng med kommunens areal-/kystsoneplan
  • Tilbakeholdenhet med tillatelse til flere oppdrettslokaliteter
  • Hegne om allmenningen for allmennheten - på hav og land 
  • At nye lokaliteter på sikt skal bli bærekraftige og forurensningsfri
  • At det legges til rette for ytterligere satsing innenfor fiskeri og forurensningsfritt havbruk

Godt valg!