Rødt Sortland for åpent samarbeid

Meninger

Valget i Sortland ga samme resultatet i antall representanter for Rødt som i siste valgperiode. Det var også målsetting gjennom valgkampen. Vi er godt fornøyd med det!

Bekjempe ulikhet

Rødt skal bruke innflytelsen til å minske ulikhetene i samfunnet og styrke innretning overfor de som har det vanskeligst. Sikring av gode oppvekstsvilkår og forebygge utstøting av grupper i alle aldre, blir sentralt. Også sortlandssamfunnet må ta krafttak for å begrense klimaendringene og sikre ressurs- og naturforhold for et godt liv for etterslekter. I den sammenheng må lokalpolitikere ta inn over seg at ressurssløsende og klimafiendtlig vekst på kapitalismens premisser, ikke lenger er mulig. Disse forholdene må også være sentrale i alle planer og næringsutvikling. Oppgavene er store når vi må ta vare på framtida.

Vårt program og andre forpliktelser til velgerne sikrer at vi følger dette opp. Resultatene er avhengig av at det blir flertall for våre forslag.

Begrensa politisk plattform

Etter at Arbeiderpartiet har snudd i skolesaka og forplikter seg til å opprettholde skolene på Hinnøya, vil Rødt støtte valg av ordfører fra Senterpartiet og varaordfører fra Arbeiderpartiet. Sammen med SV utgjør disse 4 partiene flertall med 17 mot 9 (H/Frp) og 1 (MDG) ved valg av den politiske ledelsen. Rødt støtter i tillegg at de 4 partiene i større kommunale planer, inkludert økonomiplan og årsbudsjett, tar sikte på så stor enighet som mulig. Ut over dette ønsker Rødt ikke å binde seg til en politisk plattform. Rødt vil erfaringsmessig ofte stemme lik med de 3 andre partiene og har mest felles med disse. Vi ønsker likevel å stå mer fritt enn tidligere og ikke delta i en til tider generell og omfattende samarbeidsinnsats mellom ordførerpartiene i forkant av kommunestyret, formannskapet, driftsutvalget og andre folkevalgte forsamlinger. Dette er et element av å unndra offentlig debatt som vi mener ikke tjener lokaldemokratiet og generelt politisk engasjement i befolkninga. I tillegg er vårt standpunkt bygd på innretning om å utvikle demokratiet sterkere internt i partiet og drive mer skolering.

Rødt Sortland er åpen for uformelt samarbeid med alle partier. Erfaringer er at med mål om å bygge et godt lokalsamfunn, fins det innspill fra alle som det kan være verdt å støtte. Viktigst for oss er uansett å følge opp det vi gjennom valgkampen og ellers har lovet velgerne å ta opp. Til det trenger vi innspill og stor kontakt med innbyggerne.