– Fagforbundet blander kortene

Meninger

Skjønner Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Sortland, Hanne Næss, hva overvåking er?

Det er grunn til å stille spørsmålet etter å ha lest hennes tilsvar til meg på VOL i går. For her prøver ho å selge inn ei fortelling om at det er overvåking av ansatte å bruke en app på mobiltelefonen for å registrere hvordan arbeidstida for ansatte i heimetjenesten fordeler seg på kontortid, transport og direkte brukerkontakt.

Ei slik tidsregistrering har ingenting med overvåking å gjøre. Overvåking er en type kontrolltiltak. Et kontrolltiltak iverksettes overfor arbeidstaker og reguleres av arbeidsmiljølovens kap 9. Som ordlyden indikerer, er formålet nettopp å føre kontroll av arbeidstakeren.

Det er ikke et kontrolltiltak, enn si overvåking, når arbeidsgiver av driftsmessige årsaker tar i bruk et styringsverktøy eller arbeidsredskap, f.eks. en mobiltelefon med app. At slike verktøy gjør det teknisk mulig å kontrollere eller overvåke ansatte, er ikke avgjørende. Det er formålet med å ta i bruk verktøyet og bruken av opplysningene som verktøyet samler, som er avgjørende.

Ved innføring av slike styringsverktøy foreligger det ingen plikt for arbeidsgiver til drøfting med tillitsvalgte slik det gjør for kontrolltiltak. Det anbefales likevel at slik drøfting gjennomføres og at det også gis nødvendig informasjon om hva som er formålet med verktøyet. Denne anbefalinga har også Sortland kommune fulgt. Herunder har kommunen presisert og avgrensa hvilken bruk som kan og ikke kan gjøres av de opplysninger som arbeidsverktøyet genererer. At Fagforbundet likevel holder fast ved at det dreier seg om overvåking, er det bare på riste på hauet av.

I heimetjenesten inngår både heimesjukepleie og heimehjelp. Heimehjelp betaler brukeren for – etter medgått tid. Også i dag må denne tidsbruken registreres. Det blir verken meir eller mindre overvåking om denne registreringa skjer manuelt eller elektronisk. Det sikre er at registreringsordninga kommunen ønsker å ta i bruk, medfører mindre arbeid, går raskere og er meir pålitelig enn andre ordninger. Det er til fordel for alle parter - brukere, ansatte i heimetjenesten og de i kommunen som seinere har arbeidet med å fakturere for tjenestene.

Fagforbundet uttrykker glede for at jeg ikke lenger er politiker i Sortland kommune. Som politiker har jeg aldri sett det som min rolle å være et lydig redskap for andre, være seg fagforeninger eller andre organisasjoner. Enten jeg er politiker eller bare vanlig innbygger er jeg opptatt av at kommunen drives på en måte som gir et best mulig tjenestetilbud til de som er avhengig av de kommunale tjenestene.

I dette tilfelle har Fagforbundet lagt seg på tverra og hindra iverksetting av et styringsverktøy som kan bedre tjenestetilbudet. En slik opptreden finner jeg ingen grunn til å applaudere.