Debatt

– Opprusting av FV 882

Brokløysa: Hva skjer med «Brokløysa», Djupfjordbrua og asfaltering av fylkesveien? spør Johansen. 

Vi ønsker nå kunnskap om status for «Brokløysa» i planer og program. Hva gjenstår før at denne blir i henhold til gjeldende forskrifter, og når er gjenstående arbeider planlagt utført?

Meninger

En komité med medlemmer fra Blokken og Hadsel Innland har i en del år arbeidet for opprustning av fylkesvei 822 Austpollen-Fiskfjord. Parsellen ligger i Sortland kommune, men den er også veiforbindelsen til de som bor på Innlandet.

I nov. 2018 møtte vi daværende samferdselsråd, den politiske ledelsen i Hadsel og Sortland og representanter for Statens vegvesen. Etter befaring ved Fiskfjordelva hadde vi møte i Blokken der tunnelen, reasfaltering og rassikring var tema.

Nybrua i Fiskfjord ble tatt i bruk før jul, og vi er godt fornøyde med den.

28. nov. i fjor var det intervju med samferdselsråden i Bladet Vesterålen. Vi leste at det vil bli brukt 120 millioner kroner til Ryggedalstunnelen. Denne vil få full rehabilitering og oppgradering og vil etter fullførte arbeider oppfylle krav i tunnelsikkerhetsforskriften med blant annet etablering av drenssystem, brannslukning, nødnett og DAB+. Fylkeskommunen skal ha frist til 2025 med ferdigstillelsen av aktuelle tunneler. Vi synes det er flott at denne delen av Vesterålen nå får dette samferdselsløftet.

I Vedlegg 6 til Regional Transportplan Nordland 2018–21 er Brokløysatunnelen på fv. 822 er ført opp på 2.-prioritet. Kostnadsberegning var den gang 73 millioner kroner mens den var 81 mill. kr for tunnelen i Bø.

Vi ønsker nå kunnskap om status for «Brokløysa» i planer og program. Hva gjenstår før at denne blir i henhold til gjeldende forskrifter, og når er gjenstående arbeider planlagt utført?

822 har vesentlige partier med meget dårlig asfalt, og det har ingen vi har møtt, bestridt. Våre omtaler har vært dokumentert ovenfor politikere og Statens vegvesen både med bilder og befaringer.

Vi etterspør nå planer for nødvendig oppretting og reasfaltering av denne veien:

Etter møtet kjørte jeg over Djupfjordbrua. Den har 17 lyspunkter. Jeg hadde hørt at de skulle være mørke alle sammen, og det stemte. Hvilken instans har ansvaret for at det kommer lys igjen, og når vil det skje?