– Privatisering, til hvilken pris?

Styret i Bø SV er kritiske til Zalaris-saken i kommunen.
Meninger

Igjen er samarbeidsavtalen mellom Bø kommune og det private selskapet Zalaris kommet på kommunestyrets saksliste. Bø SV er prinsipielt imot privatisering av sentrale kommunale tjenester og beklager derfor at denne saka kommer opp igjen uten at kommunestyret har hatt mulighet til å diskutere slik tjenesteutsettelse på et prinsipielt grunnlag. Slik saka fremstår nå virker det uklart hva avtalen egentlig innebærer og hvilken positiv effekt den vil gi Bø kommune.

Ordføreren har hevdet gjentatte ganger at hensikten med avtalen med Zalaris er å få flere arbeidsplasser til Bø. Hvor i avtalen kommer det frem at Bø Kommune skal få flere arbeidsplasser?

Av Rådmannens saksfremlegg kan vi lese: «Når det gjelder dataverktøy som kommunen benytter til lønnsarbeidet, vil det videreføres som i dag. Om det i perioden blir aktuelt for Bø kommune med leverandørskifte, vil det gjennomføres på vanlig måte i kommunal regi. Dersom Zalaris oppretter eget kontor i Bø i prosjektperioden med sikte på å tilby HR tjenester (lønn, personal), vil alt knyttet til et slikt kontor være Zalaris sitt ansvar, også IT/programvareløsninger.» Dette ser Bø SV på som en gavepakke fra kommunen til et kommersielt selskap. Kommunene skal yte gode tjenester til sine innbyggere uten tanke på økonomisk gevinst. Zalaris er et firma med kontorer og ansatte også i lavkostland. Formålet til private selskaper er å tjene mest mulig penger med minst mulig utgifter. Hvor skal Zalaris hente merverdien?

I telefonmøte mellom rådmannen og KS- advokatene ble det opplyst om at ingen ansatte i Bø kommune skulle leies inn til Zalaris eller utføre arbeid for dem. Zalaris skal være observatører i avdelingen ved utførelsen av arbeidet og lære om metoder og prosesser. I avtalen (bilag 6) står det at Bø kommune sine forpliktelser er begrenset til å stille personalet til disposisjon. Hva betyr det at personalet stilles til disposisjon? Hva er kostnadene til opplæring av zalarisansatte? Hva får kommunen i kompensasjon for dette arbeidet? Hvorfor gir kommunen opplysninger til sin egen interesseorganisasjos KS som er i strid med avtaleteksten?

Har Bø kommune avklart med Agresso at Zalaris skal gjøre bruk av deres programvarer?

Bø SV er av den oppfatning at lønns- og personalavdelingen i kommunen drives godt, og ser ingen grunn til å eksperimentere med ansattes fremtid. Er ordføreren av en annen oppfatning?