- Andmyran vindpark: Avtalen dreier seg om å sikre ringvirkninger for kommunen dersom vindparken blir realisert

Meninger

Andøy Senterparti er delt i sitt syn på vindkraftutbygging på Andmyran. I dag den 30.03.2020 ble det inngått avtale mellom Andøy kommune og konsesjonshaveren for Andmyran vindpark. Avtalen dreier seg ikke om «for» eller «mot» vindkraft. Avtalen dreier seg om å sikre ringvirkninger for kommunen dersom vindparken blir realisert.

Som følge av politiske valg under konsesjonsbehandlingen av Andmyran vindpark i 2004 ble det ikke inngått noen avtale mellom Andøy kommune og konsesjonshaver. Uten en avtale med vindkraftutbyggeren vil ikke kommunen fått noen form for kompensasjon for naturinngrepet, ut over lovfestet eiendomsskatt.

Etter Olje- og energidepartementets vedtak av 24.03.2020 om å ikke forlenge konsesjonstiden er det usikkert om det blir etablert en vindpark i det hele tatt. Andøy Senterparti ser det likevel som viktig at det blir inngått en avtale som kan kompensere for ulempene med en vindpark, dersom den likevel skulle bli realisert.

Ordfører Knut Nordmo har i lengre tid forhandlet med konsesjonshaver, og juridisk bistand har vært engasjert. Forhandlingene har vært vanskelige fordi selskapet ikke er forpliktet til å inngå en avtale med vertskommunen, og fordi avtalen skulle vært fremforhandlet i 2004.

Som følge av Olje- og energidepartementets vedtak oppsto det en situasjon der kommunens forhandlingsrom plutselig ble svært begrenset. Det ble derfor besluttet at avtalen skulle hastebehandles i Andøy formannskap, da det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å samle kommunestyret under korona-pandemien. Avtalen ble enstemmig vedtatt i formannskapet.

Avtalen sikrer blant annet:

· En samfunnspakke i hele konsesjonsperioden på 1,8 millioner til Andøy Kommunes næringsfond.

· Selskapet betaler 10% av bruttoinntjeningen over 180 mill fra det første til det tiende driftsåret. 15% av bruttoinntjeningen over 180 mill fra og med det ellevte driftsåret.

· Utbygger skal anskaffe seg teknologi som minimerer lysforurensning fra anleggets hinderlys.

· Anleggsarbeidet skal innrettes slik at det minimerer støy og forurensning i lokalmiljøet.

· Planlegging og utforming av alternative traseer skal gjøres i samråd med kommunen, samt aktuelle turlag, idrettslag og grunneiere.

· Dersom eksisterende stier, traseer og skiløyper i eller ved vindparken må legges, forplikter utbygger å etablere nye stier/traséer og skiløyper av tilsvarende lengde og standard.

· Dersom vindparken skifter eier, skal ny eier være forpliktet av samme avtale.

· Kommunen får dekket kostnader til juridisk bistand for forhandlinger av avtalen.

Vi er svært fornøyde med at våre folkevalgte har sørget for at kommunen ikke skulle stå tomhendt tilbake dersom vindparken skulle bli realisert.