Stortinget må sende kvotemeldinga i retur

Nordland Senterparti krever at Stortinget sender stortingsmelding 32, «Et kvotesystem for økt verdiskapning», tilbake til regjeringen!
Meninger

Riksrevisjonen har den 28. april levert en omfattende rapport med gjennomgang av kvoter, flåtestruktur og eierskap til fartøy. Riksrevisjonens rapport, «Kvotesystemet i kyst- og havfisket», undersøker i hvilken grad endringer i kvotesystemet har påvirket lønnsomheten i næringen, sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene, eierskapet til fartøyene, hvem som har tillatelsene til å fiske, flåtestrukturen og rekrutteringen til fiskeryrket.

Regjeringspartiene gikk med på å utsette behandlingen av kvotemeldinga til etter at Riksrevisjonens rapport er lagt fram, men Stortinget får likevel bare en uke på seg til å fatte en beslutning der framtida for kysten står i spill.

Riksrevisjonen peker blant annet på at endringer i kvotesystemet har fått konsekvenser for fiskeriaktiviteten - og kritiserer departementet for å ikke ha utredet konsekvenser av endringer tilstrekkelig. Det er nærliggende å tro at det også vil være tilfelle for forslagene i kvotemeldinga. En uke behandling er for kort tid!

Nordland Senterparti stiller seg bak oppropet fra 32 kystordførere i Nord-Norge, og krever at Stortinget og offentligheten må få mer tid til å gjennomgå Riksrevisjonens syn på fortiden før fremtidas fiskeripolitikk stakes ut. Regjeringen kan bruke tiden til å justere meldingen til det beste for kystens befolkning!

Nordland er det fylket i landet som har flest kystfiskefartøyer. Bosetting og næringsliv i fylket er avhengig av en fiskeripolitikk som sørger for flest mulig arbeidsplasser på hav og land.

Riksrevisjonens rapport gir informasjon som er helt nødvendig for Stortingets behandling av kvotemeldingen og som burde gi grunnlag for regjeringen til å revidere meldingen og legge den frem på nytt. Først etter at meldingen justeres og forslagene utredet skikkelig i lys av Riksrevisjonens rapport, kan et fulltallig Storting ta stilling til kystens framtid på en god måte. Det krever en pust i bakken.

Skulle ikke Stortinget se fornuften i å sende meldinga i retur, må de i det minste utsette stortingsbehandlinga av stortingsmelding 32, «Et kvotesystem for økt verdiskapning», til høsten 2020 og etter Stortinget og kystens befolkning har fått brukt tid på å sette seg inn i Riksrevisjonens alvorlige kritikk.