- Ber Stortinget om å skrote regjeringens forslag der staten tar hoveddelen av inntektene fra havbruksnæringen

MeningerSenterpartiets ordførerforum i Nordland vil med dette støtte uttalelsen fra Senterpartiets ordførerforum i Troms og Finnmark, om rettmessige inntekter til kystkommunene.

Vi forventer at Stortinget opprettholder en fordelingsnøkkel for Havbruksfondet som innebærer at 80 % av utbetalingene går til kommunesektoren, og 20 % til staten.

Regjeringen har i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett lagt til grunn betydelige reduserte inntekter for kommunesektoren, der kun 1 milliard kroner er foreslått til fordeling på kommuner og fylkeskommuner. Henholdsvis 125 millioner til fylkeskommunene og 875 millioner til kommunene. Opprinnelig var lagt til grunn at kommunene skulle få 3,5 milliarder til fordeling. Fra 2020 er det lagt til grunn en fordelingsnøkkel der staten fra 2022 skal beholde 75% av utbetalingene fra fondet, og kun 25 % skulle fordeles på kommunesektoren.

Det er fra 2022 planlagt innført en produksjonsavgift på 40 øre pr kg laks eller ørret. Denne avgiften vil innebære en inntekt på 500 millioner i tillegg til det vederlagsbaserte inntektsgrunnlaget i fondet. For kommunene i Nordland, samt Nordland Fylkeskommune vil dette innebære en dramatisk inntektsnedgang.

Det er urealistisk at produksjonsavgiften vil være i nærheten av å kompensere for det økonomiske tapet kommunene vil lide, noe som beregninger for Nordland også viser. Produksjonsavgiften er likevel et viktig supplement, som bidrar til mer forutsigbarhet og mer stabile inntekter.

Når regjeringen svarer på denne med å mer enn halvere kommunes inntekter fra Havbruksfondet, har vi dessverre tatt mange steg bakover i arbeidet med å styrke næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling i distriktskommuner.

Den nye fordelingsnøkkelen innebærer at staten i stort omfang frarøver kommunene rettmessige inntekter. Dette oppfatter vi å være i strid med Stortingets utgangspunkt, der inntekter fra havbruksnæringen i større grad skulle tilfalle kystkommunene som er vertskommuner. Disse inntektene gir mulighet til tilrettelegging og næringsutvikling i kystkommune.

Det er avgjørende viktig for kystkommunene at Stortinget opprettholder en fordelingsnøkkel som i all hovedsak tilgodeser kystkommunene. Sjømatnæringen støtter opp om en slik fordeling. Det gir grunnlag for stabile inntekter, for tilrettelegging for vekst og utvikling i distriktskommunene. Det gjør også at kommunene vil bli kompensert for at det avsettes areal, som næringa kan benytte.

Alternativet som ligger klart fra regjeringen er i realiteten en slakt av utbetaling til kommunene, og suger ressurser ut av kommunenes inntekter som kan benyttes til lokalsamfunnsutvikling og næringsutvikling.

Senterpartiets ordførerforum i Nordland ber Stortinget om å skrote regjeringens forslag der staten tar hoveddelen av inntektene fra havbruksnæringen. Det må legges til grunn en fordelingsnøkkel som gjenspeiler hvem som har ansvar for tilrettelegging, investeringer og utviklingsarbeid i kystkommunene, der havbruksnæringen holder til.

Nordland, 29. mai 2020

Harald Lie

Ordfører Aarborten tjîelte – Hattfjelldal Britt Kristoffersen

kommune (leder) Ordfører Hábmera suohkan – Hamarøy kommune


John Danielsen Torhild Haugann

Ordfører Øksnes kommune Ordfører Vevelstad kommune


Trond Kroken Berit Hundåla

Ordfører Flakstad kommune Ordfører Vefsn kommune


Eilif Trælnes Ellen Schjølberg

Ordfører Brønnøy kommune Ordfører Grane kommune


Nils Olav Jenssen Hans Gunnar Holand

Ordfører Dønna kommune Ordfører Sømna kommune


Peter Talseth Karl Erling Nordlund

Ordfører Alstahaug kommune Ordfører Sortland kommune


Kurt Jenssen Marlen Rendall Berg

Ordfører Hadsel kommune Ordfører Fauske kommune


Frank Johnsen Elisabeth Mikalsen

Ordfører Vågan kommune Ordfører Røst kommune


Knut Nordmo Rune Berg

Ordfører Andøy kommune Ordfører Saltdal kommune


Gisle Hansen Monika Sande

Ordfører Sørfold kommune Ordfører Beiarn kommune


Lillian Rasmussen Paul Asphaug

Ordfører Moskenes kommune Ordfører Hemnes kommune


Kari Anne Bøkestad Andreassen

Fylkesordfører Nordland fylkeskommune