Korona, sikkerhet og skrei

Meninger

I Formannskapsmøte den 18/8 og i kommende kommunestyremøte, skal vi politikere ta stilling til hvordan vi bruker pengene i kommunen, både trafikksikkerhetsmidler, ekstra corona-midler og midler avsatt til formannskapets pott.

Øksnes Arbeiderparti håper å få kommunestyret med på å ta et større ansvar overfor næringslivet i disse corona-tider.

Vi går en skreisesong i møte med uante konsekvenser og antakeligvis økte utgifter, og kan derfor ikke bare lite på skjønnsmidler fra staten. Kommune og næringslivet har gjennomført et møte for å diskutere hvordan man skal håndtere skreisesongen og økt smittefare pga arbeidsinnvandring. Dette vil medføre strengere restriksjoner i fht boforhold, hvordan arbeidere beveger seg mellom fiskebruk, økt testing etc.

Vi ønsker at vi bruker midlene vi har tilgjengelig på en smartere måte, slik at vi både tar hensyn til næringslivet, corona og trafikksikkerhet.

Vårt forslag er at vi ser følgende saker i en sammenheng:

1) Formannskapssak 67/20 ang bruk av ekstra midler i forbindelse med corona

2) Midler avsatt i k-styresak 64/20 til Halvard Rasmussens vei

3) Midler avsatt i k-styresak 81/20 til Nyksund veien

For at vi skal stå bedre rustet til å møte skreisesongen og prioritere trafikksikkerhet, har vi følgende forslag:

1) Det brukes ingen midler i denne omgangen på opprusting av Halvard Rasmussens vei – i stedet prioriteres ferdigstillelse av Torstein Reinholdtsens vei. Å bruke penger på Halvard Rasmussens vei er bortkastet bruk av penger. Det beste trafikksikkerhetstiltaket vi har ut mot Vornes, er å få fortgang på Torstein Reinholdtsens vei.

2) Midlene brukt på Halvard Rasmussens vei anvendes på Nyksundveien, som sårt trenger oppgradering og virkelig trenger trafikksikkerhetsfokus.

3) Midlene som var tenkt brukt på Nyksundveien fra Formannskapets pott, anvendes for å ruste oss for skreisesongen, 800 000. I tillegg settes det av 200 000, som det generelle næringslivet kan søke på, for å igangsette arbeid (eks. oppgradere bygg el annet)

Saken vil bli løftet under sak 64/20, midler til Halvard Rasmussens vei.

Øksnes Arbeiderparti mener det er viktig at kommunen har ekstramidler nå, og bruker pengene smartere. Vi går en fiskerisesong i møte, som vil kreve mye av alle. Vi må rekke ut en hånd til næringslivet, som ikke kan levere tilbud på opprusting av vei og bygg (slik ekstramidlene vi har fått gjør). Vi har et næringsliv som er berørt av corona på ulikt vis, og vi bør hensynta flere, når vi skal anvende midler.

Øksnes Arbeiderparti Karianne B Bråthen Gruppeleder