– Stopp steinbrudd på Lapphaugen og flytt elementfabrikken til en annen mer egnet tomt

Meninger

Åpent brev til politikere i Sortland kommune, og ønsker det behandlet i formannskap og kommunestyre

Det hører vel til sjeldenheten at man får kommunal godkjennelse til å ødelegge en bedrift og verdi-forringe en lang rekke boliger, for å tilgodese et steinbrudd. Området Lapphaugen er av framsynte politikere for lengst regulert til friområde. På den bakgrunn har man bygd sine hus.

Reiseliv er utpekt som vekstnæring, kanskje spesielt i nord. Camping, overkommelig for de fleste, blir en stadig viktigere del. Her kan Sortland kommune komme til bakevja.

Sortland kommune har rikelig tilgang på stein for minst de neste 50 år: På Karihaugen, Ramflauget, Vikeidet og Blokken. Det trengs ikke å omdisponere friarealer, slik som Lapphaugen og andre arealer som er regulert til felles bruk for befolkningen. Det virker ikke særlig praktisk og miljømessig å transportere stein fra Lapphaugen til Karihaugen, når det allerede er nok stein i Karihaugen. Miljøtankegangen og fornuften må ha sviktet totalt for politikerne, slik det skrives i konsulentrapportene til SE-gruppen.

I kommunen fins det flere aktuelle industritomter. SE-gruppen og samarbeidende selskaper har en egnet tomt på Natlandsøra, en tomt i Vestmarka nord ved Ånstadveien, og på Strand finnes det en ca. 100 dekar stor industritomt som eierne har søkt å få omdisponert til boligformål. Det trenges ikke flere boligtomter i Sortland for tiden.

Miljømessig gjorde 70 tallets politikere en god jobb, da Sortland kommunes første store reguleringsplan ble laget. Mellom Vestmarka boligfelt og Vestmarka industrifelt ble det laget en buffersone. Sortland Camping ble regulert inn nærmest boligfeltet. Mellom Sortland Camping og industrifeltet ble det regulert inn et friareal, dette har fungert veldig godt i 40 år.

Lysverkvegen, slik den har ligget i mer enn 100 år, er viktig, og har like lenge vært brukt av befolkningen til «søndagsturen» og utfartsport til marka, både for de spreke og de mindre spreke. Det har også med kultur å gjøre.

Det er planlagt et uttak av ca. 730.000 kubikk fast- og løsmasser. Det vil medføre en fjellskjæring på opptil 20 meter i høyde og en lengde på ca. 500 meter. Denne skjæringen vil etter hvert trenge tilsyn og sikring på grunn av frostspregning (Kattflågan på vei mot Nyksund er en lignende skjæring, her er brukt millioner av kroner til sikring av fjellsiden, det er over 70 år siden arbeidet ved Kattflågan startet.). Hvis det oppe på skjæringen på Lapphaugen bygges en skjerming og støyvoll som er 5 meter høy og i tillegg et ca. 500 meter solid gjerde som trenger evigvarende tilsyn, reparasjon og fornyelse for all fremtid, kan Sortland kommune komme til å bli økonomisk ansvarlig til evig tid hvis SE-gruppen opphører eller avsluttes av andre grunner.

Sortland kommunes ungdomsboliger som står helt inntil tenkt masseuttak, vil ved en eventuell anleggsperiode være ubeboelige. Ved tap på utleie av ovennevnte boliger, blir kanskje inntekt på salg av Lapphaugen en utgift.

Det vil også bli ubeboelig på Sortland Camping i en slik eventuell anleggsperiode.

Voldsom langvarig tungtrafikk ut og inn av området vil knuse vegene, og helt utvilsomt skape trafikkproblemer for bedrifter og beboere i området. Pluss store kostnader for Sortland kommune.

Trafikkforhold ved eventuell anleggsperiode.

Gjengitt fra SE-gruppens konsulenter (nabovarsel) datert 10.07.2020

– Tungtransport fra eventuelt tomteuttak.

Som følge av tomteuttaket vil det bli økt belastning fra tungtransport langs transportruten. Det planlegges å transportere ut i gjennomsnitt 2.000 – 2.300 løs kubikk masser pr.dag. Lastebilene tar 10 og 20 kubikk på henholdsvis normal- og semistørrelse. Det gir et gjennomsnitt på 153 lastebiler pr. dag – 306 lastebiler tur-retur. 26 lastebiler pr. time i løpet av en 12 timers dag. Dette kommer i tillegg til normal trafikk. Sitat slutt!

Det synes som om dagens politikere, unntatt Rødt, er blitt skremt av de 3 hovedeierne i SE-gruppen og samarbeidende selskaper.

Viser til SE-gruppens trussel om å flytte Elementfabrikken til Harstad.

Det kan også synes som politikerne har latt seg imponere av konsulent- og ingeniørkunst, veldig korte frister før formannskaps- og kommunestyremøter. Kan det virkelig være mulig for våre politikere å sette seg inn i slike mengder med materiale angående støy, lyd, forurensning, miljø konsekvenser og økonomiske konsekvenser for alle berørte også Sortland kommune på så korte frister.

Det er en skam og en hån politikerne utfører mot befolkningen med å frata friområder som er godkjent til det formål og har vært brukt til friområde lenge før det ble regulering av slike områder.

Vi lever i en rettsstat.

Hverken Sortland Camping eller de mange berørte vil kunne godta å bli frarøvet store verdier. Om ikke Sortland kommune kommer til en fornuftig løsning, ser nok mange seg tvunget til å prøve saken for retten.