Tidsmåling i hjemmetjenesten

Meninger


I møte Hovedutvalg Helse- og omsorg 29/4-20 vedtok utvalget å anbefale at tidsmåling i hjemmetjenesten iverksettes som en pilot over et år. Hovedutvalg anmodet også Arbeidsmiljøutvalget til å stille seg positivt til dette. Hadsel kommune har en befolkningsutvikling med stadig flere eldre i forhold til innbyggere i yrkesaktiv alder, og en utfordrende tilgang både på tilgjengelig fagpersonell og tilstrekkelig økonomiske midler. Over tid har vi registrert at det har vært et betydelig overforbruk i tjenesten. Etter samhandlingsreformen har hjemmetjenesten stadig fått flere og tyngre oppgaver, og er derfor en tjeneste det må satses på fremover.

Vi ser positivt på bruk av tidsmåling over en avtalt periode for å kartlegge hvordan tiden i denne tjenesten fordeler seg mellom transporttid ut til brukerne, innetid med gjøremål som for eksempel dokumentasjon, medikamenter og kontakt med samarbeidspartnere, samt den tiden man faktisk har til rådighet hos bruker. Målet må være en organisering som gir mest mulig tid hos brukerne, slik at vi oppnår en optimal drift ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.


Vi ser at noen omtaler tidsmåling som tidsstyring. Det er ikke det samme!

- Tidsmåling er IKKE «klokkeomsorg» som noen hevder. Normtider og klokkevedtak praktiseres ikke i Hadsel.

- Tidsmålingen kan ikke brukes til å overvåke ansatte. Intensjonen er heller ikke å overvåke personell, men å finne ut hvordan de samlede ressursene blir brukt.

- Ved tidsmåling skal de ansatte jobbe AKKURAT SOM FØR, verken raskere eller saktere, for å kunne vise et reelt bilde av situasjonen og planlegge tjenesten basert på fakta.


Vi ønsker å få frem objektive tall i en tjeneste som er under press. Ikke for at vi skal skjære ned, men for at vi som politikere skal få bedre grunnlag for de prioriteringene som må gjøres innenfor denne viktige tjenesten.

Vi har derfor tillitt til at kommunedirektøren igangsetter tidsmåling innenfor de rammene som er anbefalt.