Rådmannens utredninger

Meninger

Den økonomiske situasjonen til Andøy kommune er av flere grunner svært krevende. Både rådmann og politikere vil få store problemer med å legge fram et budsjett for neste år i balanse, uten å måtte kutte i viktige tjenester og velferdstilbud til Andøys befolkning, det være seg tekniske tjenester, pleie og omsorg eller skole og barnehage. Senterpartiet er opptatt av å beholde tjenester nært folk, opptatt av å ha et desentralisert tilbud og opprettholde aktivitet i hele kommunen. Dette er utgangspunktet for vår politikk, og vi vil gjøre det vi kan for å hegne om dette. Dessverre vil ingen av partiene i kommunestyret kunne unngå å måtte fatte vanskelige beslutninger. Noe annet vil være å sette økonomien over styr for så å bli satt under administrasjon av fylkesmannen.


Rådmannens oppgave er å utrede og presentere ulike alternativer for politikerne og å legge fram et helhetlig budsjettforslag i balanse. Politikernes oppgave er å prioritere blant disse tiltakene, men også politikerne må sørge for å legge fram et budsjett i balanse.

Senterpartiet er opptatt av ryddighet i prosessen fram mot kommunestyrets behandling av rådmannens forslag, og ønsker derfor ikke å frata rådmannen den soleklare rett og plikt rådmannen har til å utrede alternative måter å bringe budsjettet i balanse på. Vi ønsker derimot å ha et best mulig beslutningsgrunnlag når kommunestyret skal ta stilling til neste års budsjett. At opposisjonen velger å framstille dette som at Senterpartiet vil legge ned skolen i Risøyhamn faller på sin egen urimelighet.


Senterpartiet ønsker et bredest mulig samarbeid om neste års budsjett, både med de andre partiene i kommunestyret og gjennom et folkelig engasjement om hva som er viktig å ta vare på og videreutvikle i Andøy.

La det ikke være noen tvil om at det kommer til å bli en krevende budsjettbehandling i høst. Vi politikere har et felles ansvar for ikke å skape unødig uro og engstelse blant ansatte og kommunens innbyggere ved å slå politisk mynt på saker som ikke engang er ferdig utredet og slett ikke vedtatt.