– Ikke påvist sammenheng mellom domstolens størrelse og kvalitetene på avgjørelsene

Meninger

Til Fremskrittspartiets stortingsgruppe

Vi ønsker med dette å rette en takk til Fremskrittspartiets stortingsgruppe som i mai tok en klok og modig beslutning om å gå imot nye strukturendringer i domstolene.

Dette har sikret oss domstoler som har nærhet til det rettssøkende publikum og tilstedeværelse av advokater i distriktene. Vi mener også at de små og mellomstore domstolene arbeider effektivt og at de har gode fagmiljø og stor faglig kompetanse. Det er ikke slik at små og mellomstore domstoler leverer dårlige avgjørelser, at de er mer kostnadskrevende eller at deres avgjørelser oftere blir opphevet i lagmannsretten. På disse områdene er det ikke påvist sammenheng mellom domstolens størrelse og kvalitetene på avgjørelsene. God ressursutnyttelse handler om god ledelse.

Det handler også om å tenke nytt i stedet for å lage store domstoler og store rettskretser. Ved å beholde dagens rettskretser spares vesentlige summer i tilknytning til nye store tinghus eller å sende dommere på lange reiser ut i rettskretsene. Bedre ressursutnyttelse og kompetanse kan oppnås ved å opprette dommerstillinger som har tilknytning til flere domstoler, ved utveksling av saker mellom domstoler som har ulikt arbeidspress, ved å opprette en pool av dommere for spesielt kompliserte saker og ved systematisk samarbeid og kontakt på tvers av rettskretsene.

Vi er takknemlige for at Fremskrittspartiet har skapt ro i domstolene slik at de ansatte får en god arbeidshverdag og kan konsentrer seg om sine arbeidsoppgaver i stedet for å bruke tid og krefter på stadig nye meldinger om krav til endring av arbeidssted og arbeidsoppgaver.

Vårt ønske er at vi kan fortsette en prosess med effektivisering og kompetansearbeid i domstolene innenfor dagens domstolstruktur. Vi vil gjerne delta i en dialog der det bør gis rom for å tenke nytt omkring dette.