Rødt går for ny skole og idretts-/bassenganlegg i Lamarka.

Meninger

Rødt går inn for at nye Sortland barneskole og nytt idretts- og svømmeanlegg skal legges til ubebygde området i Lamarka sør for Blåbyhallen. Samtidig krever vi at det blir omfattende medvirkning i prosessen. Derfor vil det være feil å gjøre vedtak etter modellen fra AP og Høyre allerede torsdag 5. november.


Minst 2 hovedgrunner til utsettelse av endelig vedtak:

1. Forslaget ble ikke kjent før rett i forkant av formannskapet 29.okt. Rødt foreslo at endelig vedtak kunne gjøres i kommunestyret 17. desember og ikke allerede 7 dager etter formannskapet. Det vil innebære at flere som blir berørt av forslaget, blir kjent med det og har mulighet til å komme med synspunkter. I så store saker som angår så mange, er det viktig at mange blir hørt og har innflytelse. Hvis vi som politikere trur at vi har de riktige svarende på alt, øker avstanden til befolkninga og demokratiet forvitrer. FAU leder ved Sortland barneskole har synspunkter som flere politikere bør se nærmere på i en slik sammenheng (bladet Vesterålen 31.okt).

2. For det andre vil det særdeles omfattende forslaget som Ap og H har lagt fram, kunne bli vurdert i en større sammenheng med utsettelse. Med det mener Rødt særlig i forhold til kommunens økonomiske situasjon og de store investeringene og driftsmessige kostnadene forslaget innebærer. Men ei slik utbygging som AP/H-forslaget legger opp til, vil det bli lite igjen til oppgradering/utbygging av andre skoler og anlegg. Det kan stille spørsmål om den ett år gamle desentraliserte skolestrukturen allerede nå er under press. Fra den samme økonomiske potten skal det også bygges nytt sykehjem med økte driftsutgifter, skoledrift, psykiatri, veier, avløp/vannforsyning og ellers det som ikke er godt nok ivaretatt i kommunen i dag.


Rødt går ikke inn for å starte prosessen med å slå fast i detalj hvordan det nye skole- og idrettsanlegget skal se ut. Det må settes i gang en prosess overfor de som eier tomtene i dag med sikte på kjøp. Samtidig som det sikres at de som har kompetanse og interesser i prosjektene (Idrettsrådet m.m.), FAU, naboer og andre blir en del av prosessen knytta til reguleringsplan og detaljplanlegging.

Rødt har allerede våren 2019 pekt ut Lamarka som det siste sentrumsnære området som kommunen burde få hand om med sikte på utbygging av ulike kommunale tjenester i sentrumsområdet. I tillegg til skole/idrettsanlegg som nå diskuteres, var vi sterkt medvirkende til at nytt sykehjem for personer med demens, er vedtatt og planlegges i det samme område. Rødt har også foreslått en kommunal barnehage og eventuelt helsehus lokalisert innafor Lamarka. Sortland by vokser mest sørover og det er nylig kommet skisse til nytt boligprosjekt som ser ut til å trekke i samme retning. Det åpnes en rekke positive muligheter for byens befolkning og for den kommunale organisasjonen i forhold til effektiv tjenesteyting, med å samle ulike tjenestetilbud når tilbudene likevel skal være i sentrumsområdet som kan planlegges fra bunnen av. Stikkord her kan blant annet være kollektiv transport og trafikksikkerhet, innsparing på teknisk personale og vakttjenester, felles administrative løsning, mange faggrupper som kan spille på hverandres kompetanse, felles og framtidsretta energi- og klimagasstiltak.


Rødt sitt forslag fra formannskapet er også sjølsagt grunnlag for diskusjon:

1 Ny Sortland barneskole

1.1 Ny Sortland barneskole bygges i området Lamarka/Skjellbekken. Det settes umiddelbart i gang prosess for omregulering og påkrevd eiendomservervelse.

1.2 Nødvending finansiering for tilrettelegging for skoleutbygging følges opp i budsjett/økonomiplan 2021 – 2025.

1.3 Arbeidet med utarbeiding av funksjoner og romprogram startes så raskt som mulig og det etableres prosjektorganisasjon.

1.4 Formannskapet skal være styringsgruppe for utbygging av nye Sortland barneskole.

1.5 Kommunestyret holdes orientert om framdrift og kommunestyret skal vedta endelig romprogram.

2 Ny idretts- og svømmehallstruktur i Sortland

2.1 Det planlegges ny idretts- og svømmehall i området Lamarka/Skjellbekken.

Dette tas med i reguleringsarbeidet som igangsettes i forbindelse med ny Sortland barneskole.

2.2 Sortlandshallen moderniseres og bassengdelen omarbeides til parketthall.

2.3 Ombygging av bassengdel til parketthall igangsettes etter at nytt basseng er satt i drift. Dette forutsetter at bassengdelen i Sortlandshallen kan driftes innafor forsvarlige rammer i denne tiden. Planlegging og nødvendige tiltak for å utbedre bygningskroppen til Sortlandshallen igangsettes raskt.

2.4 Maurnesbasseng settes i driftsmessig stand så snart som mulig.

2.5 Svømmetilbud for Sortlands skoler og befolkning skal gis i nytt og moderne anlegg med optimal driftsform og lavest mulig ressursbruk.

2.6 Det etableres en prosjektorganisasjon for bygging av nytt hall-/bassenganlegg så snart som mulig med brei medvirkning fra Idrettsrådet, brukergrupper og eventuelt andre.

2.7 Formannskapet skal være styringsgruppe. Kommunestyret skal også være orientert om framdrift. Romprogram og anleggets funksjoner skal vedtas av kommunestyret.

3 Andre forhold

3.1 Planer for oppgradering av øvrige skolebygg i Sortland kommune, herunder vurdering av fasiliteter for kroppsøving utarbeides og legges fram for politisk behandling senest 3. kvartal 2021.

3.2 I reguleringsarbeidet for Lamarka/Skjellbekken skal det også legges plan for ny kommunal barnehage i området.

4 Framdrift

Formannskapets innstilling fra 29.10.20 med alle eventuelle mindretallsforslag legges ut til offentlig innsyn og mulighet for skriftlige tilbakemeldinger med frist 20.11.20. Deretter behandles formannskapet saka på nytt 03.12.20 og med innstilling til kommunestyret 17.12.20.