«Det fiksa vi! Her er det vi må «fikse»

Meninger

De folkevalgte i Øksnes må være sitt samfunnsansvar bevisst, og nå trenger de sårbare barna i kommunen at vi «trår til». På forsiden av Økonomiplan 2021-2024, Budsjett 2021 står det «Det fiksa vi!». Her er det vi må «fikse»:

I Øksnes kommune er andelen som bor i husholdninger med lav inntekt, høyere enn landsgjennomsnittet. Det betyr at det er flere fattige barn i Øksnes enn i resten av landet. Barn har 3 arenaer som påvirker deres livssituasjon, i varierende grad. Disse arenaene er hjem, skole og fritid. Tjenestekutt foreslått i budsjett 2021 rammer disse barna hardt på alle disse områdene.


Hjem

· Avvikling ettervern rus

· Økt foreldrebetaling SFO

· Bortfall utvidet SFO

Kutt i tilbud i rustjenesten kan ha en stor betydning for sårbare barns oppvekstsvilkår. Sårbare barn blir sårbare voksne. Hjelp til familier og barn som har utfordringer med rus eller er pårørende til rusmisbrukere trenger et godt tilbud! Økt foreldrebetaling SFO og bortfall av tilbud om ferie-SFO gjør at noen familier får dårligere økonomi, og at barn som har en utfordrende hjemmesituasjon må tilbringe mer tid hjemme. SFO har også frokosttilbud.


Skole

· Reduksjon lærertetthet i skolen

· Opphør skoleskyss taxi minibuss Nordbygda

· Omorganisering Spesialpedagogikk/tilpasset opplæring

Vi bruker 10% mer på spesialpedagogikk enn andre sammenlignbare kommuner. Omorganisering spesialpedagogikk/tilpasset opplæring tvinger frem løsninger som ikke nødvendigvis er forankret i den enkelte elev sine behov. Reduksjon i lærertetthet i skolen vil føre til at hver enkelt elev får mindre hjelp, lærerne får et økt arbeidspress og kvaliteten på undervisningen går ned. Dette er verst for barna som av ulike grunner ikke har ressurssterke voksne rundt seg som kan stille opp. Lærerne ser disse barna hver dag og ønsker å gjøre en forskjell, men får redusert sin mulighet til å utøve sitt yrke på en god måte. Opphør av skoleskyss med taxi/minibuss Nordbygda kan for et barn gjøre at en vanskelig hverdag tilføres enda et stressmoment.


Fritid

· Betalt for leie av Øksneshallen for ungdom u/16 år

· Økt foreldrebetaling SFO og kulturskole

· Bortfall utvidet SFO

· Redusere arealbruk Sommarøy skole


Mange barn og unge har sitt fristed i idrett og kulturskole. I Øksnes er det flere lavinntektsfamilier og barn av enslige forsørgere enn landsgjennomsnittet. Disse barna får svekket sin mulighet til å delta på fritidsaktiviteter som kan bidra til at de får gode opplevelser som blant annet kan forebygge utfordringer med psykisk og fysisk helse. Bortfall av ferie-SFO gjør at barn som ikke kan dra på ferie ikke har et aktivitetstilbud i skoleferien, de får færre gode opplevelser i banken og vil kunne føle seg mer utenfor enn før. Idrettslagene må bruke midler på halleie som ellers kunne ha kommet disse barna til gode. Idretten, som er drevet at frivillige, gjør en viktig jobb for barn som har behov for å oppleve mestring og tilhørighet utenfor hjemmet og skolen. Folkehelseprofilen for 2020 sier at i Øksnes er barn og unge like fysisk aktive som ellers i landet, og vi har aktive lag og foreninger. Betalt leie av Øksneshallen motarbeider de som vier sin fritid til å engasjere seg i idretten for å lage gode tilbud til barna våre!


Til sammen gjør disse kuttene at forskjellene mellom barn i kommunen øker. Dersom dette vedtas er det et svik mot de som trenger oss mest. Vi må være en klar og tydelig stemme for barn som ikke har noen kontroll over egen hverdag og er prisgitt at de voksne tar gode beslutninger på vegne av dem og skaper gode oppvekstsvilkår.

Nå budsjettet legges frem for politisk behandling er det mange som har jobbet mye i forkant for å levere et budsjett basert på de retningslinjene kommunestyret har gitt. Det er flertallet i kommunestyret som vedtar budsjettet når det behandles politisk. Vi har alle påvirkningskraft gjennom politisk engasjement og kan være med på å utgjøre en forskjell. Kommunens visjon er «Øksnes for flere», og i ståstedsanalysen trekkes følgende frem:

La oss ikke vedta et budsjett som går mot det vi ønsker for kommunen vår.