– Ansvarlighet i Hadsel kommune

Arne Ivar Mikalsen (V).  Foto: Arkiv

Meninger

Kommunedirektøren vurderte, med begrunnelse i gjeldende smittevernregler, at det var uproblematisk å ha fest i kommunens mest offentlige bygg.

Hadsel rådhus er arbeidsplassen til mange ansatte som har fulgt strenge regler med tanke på smittevern. Det er blant annet arbeidsplassen til hjemmetjenesten som ivaretar mennesker vi forsøker å skjerme for viruset.

Den øverste administrative lederen har konstatert at det på grunn av sosial distansering og skjerpet regelverk, lojalt fulgt av ansatte og innbyggerne, ikke var smitte i kommunen. Bare noen dager etter uttalelsen – så hadde Hadsel to nye tilfeller. I tillegg har det vært et tilfelle av en smittet i Vesterålen som ikke har gått i karantene som pålagt. Vi ser fremdeles at det dukker opp smitte. Vi er ikke noe mer vernet fra viruset enn andre!


At Hadsel kommunes kriseleder og administrative leder utviser et slikt skjønn som omtalt i media, er blitt lagt merke til. Hadde økt smitte blitt følgen, ville selve festen og bildene fra kantina som har fått nasjonal oppmerksomhet, blitt et relativt mindre problem.

Hadsel kommune har et etisk regelverk som det er et ledelsesansvar at alle ansatte skal være godt kjent med. Her står det blant annet:

Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Enhver folkevalgt og medarbeider i Hadsel kommune er en ambassadør for Hadsel kommune. Som en del av en offentlig virksomhet, og i Hadsel kommune, bidrar man til hvordan innbyggere og andre oppfatter kommunen. Man skal derfor være bevisst på hvordan man opptrer som ansatt på ulike arenaer, samt i ulike roller man har.

Videre forventes det at du ikke setter kommunen i et dårlig lys ved å opptre på en utilbørlig måte, eller begår straffbare handlinger.

Det kan være enkelt å tenke at en beklagelse er nok, og at hendelsen om en tid er «gammelt nytt». Men saken kan ha skadet kommunens omdømme, og det signalet øverste leder har sendt, er det i tråd med det Hadsel kommune skal stå for?

Innbyggere har reagert, vi har merket oss uttalelser også fra en av de hovedtillitsvalgte, og vi mener det blir utilstrekkelig at saken uten videre legges inn under kategorien «en glipp».


Vi finner det riktig med noen spørsmål også til ordføreren. Kommunens øverste politiske leder skal ha sendt spørsmål til statsforvalteren og fått svar tilbake.

Kongens representant i fylket skal visst ikke ha funnet lovbrudd. Men må det gå så langt før noe kan kalles kritikkverdig og må tas tak i?

Ordføreren var raskt ute med å berømme direktøren for å ha lagt seg flat. Men, flat i forhold til hva? Vi håper ordførerens intensjoner var gode, men utilstrekkelige avklaringer kan føre til at en sak som denne, skyves ut over sidelinjen. Selv om alle gjør tabber og livet må gå videre, bør noen avklaringer komme.

Hvem vår det som leide rådhusets kantine den angivelige kvelden/ natta, og hvem var det som leide ut? Var det samme myndighet som hadde ansvar både for leie og utleie? Vi leser at det har vært en markering. Foreligger det noe skriftlig, og hva var formålet med noe som skal ha vart til ut i de små timer? - Og i disse smittetider, var deltakerne oppgitt?

Kommunedirektøren står fram og hevder alt var i orden og ordføreren finner dette tilstrekkelig. Godtas det da at «hvermannsen» får være sin egen dommer av det man har gjort, eller er det et gode kun for øverste ledelse?

Vi har gjennom media lest om personalsaker i Hadsel kommune. Var det da sånn at de som måtte svare for seg, ble gitt rett til å være sin egen vurderer og dommer. Kanskje ordføreren bør reflektere over denne problemstillingen.


Vi har også sett bilde i media som kan tyde på bruk av alkohol. Smakte deltakerne kun på sitt eget, eller ble det spandert? Var tilstrekkelig tillatelse til skjenking på plass? Det er meget strenge regler for at utestedenes kan servere alkohol. Reglene er satt for at de som er til stede, skal kunne mestre god vurdering av bl.a. tilstrekkelig avstand til andre. Det er et viktig tiltak for å hindre smitte.

Kan kommunedirektøren være helt sikker på at hans og andres vurderinger av god avstand og nødvendige koronatiltak, var tilstrekkelige?

Arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren skal ivaretas av kommunestyret. At man delegerer, er av praktiske årsaker. Utviklingssamtaler med kommunedirektøren må være forankret i kommunestyret, og det folkevalgte organet bør være kontinuerlig opptatt av roller og rolleforståelse.

Vi mener dialoger med kommunedirektøren bør følges opp sånn at de forventninger kommunestyre har til utførelsen av rollen han er satt til, blir tydeligere.