«Vi ønsket ikke debatt bak lukkede dører»

Meninger


At vi ikke stilte oss bak endringsforslagene handlet ikke om innholdet, men den lukkede prosessen det var lagt opp til


For å svare på kritikken er det nødvendig å gi litt bakgrunnsinformasjon om saken. I svært korte trekk er det slik at 9 kommuner sommeren 2020 gikk sammen om å få utarbeidet et kunnskapsgrunnlag fra Nofima som skulle gi anbefalinger knyttet til mulig endring i "Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse". Senere ble også Nordland fylkeskommune og Troms- og Finnmark fylkeskommune med. Det endte som kjent med at 6 av kommunene ble med på lovendringsforslaget, og ingen av fylkeskommunene.


Arbeidet med dette ble ledet av Vest-Finnmark Rådet.

Når Nofima hadde ferdigstilt kunnskapsgrunnlaget sent høsten 2020, sendte Vest-Finnmark Rådet v. daglig leder ut epost til alle de 9 kommunene, og de 2 fylkeskommunene, med beskjed om å forankre endringsforslagene politisk. På grunn av at rapporten fra Nofima ikke var kvalitetssikret var både rapporten og endringsforslagene unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetslovens § 5 tredje ledd. om utsatt offentlighet. Beskjeden var at møtene i de politiske organene av hensyn til denne utsatte offentligheten måtte holdes for lukkede dører.


For oss representerte ei slik bestilling to utfordringer. Den ene, og mest åpenbare utfordringa var at man ikke fikk gjort en utsjekk med lokale hvitfiskbaserte arbeidsplasser hvordan disse forslagene ville kunne slå ut for dem. Vi har også en del innbyggere som jobber på trål som potensielt vil kunne rammes betydelig av forslagene.


Før en kommune blir med på å fremme forslag til lovendringer er det naturlig å søke kunnskap om hvilke konsekvenser de foreslåtte lovendringene vil kunne få for bedrifter, ansatte og lokalsamfunnet. Vi var forhindret i å videredistribuere forslagene og rapporten på grunn av den utsatte offentligheten og dermed også hindret adgang til å rådføre oss lokalt.


Den andre utfordringen var at en diskusjon om endringsforslagene ville måtte foregå bak lukkede dører, og det er det motsatte av den meroffentligheten man ønsker å ha i et lokaldemokrati. Vi syntes ikke det var greit at et knippe politikere i formannskapet skulle sitte i lukket møte å avgjøre en eventuell støtte til endringsforslag til Norsk lov uten at man fikk en offentlighet rundt den viktige debatten.


Nå som forslagene og rapporten er offentlig vil vi kunne vise frem disse, og søke kunnskap om konsekvensene som endringsforslagene vil kunne ha lokalt. Debatten om endringsforslagene vil bli holdt i et åpent møte som alle kan følge.


NB: Dette innlegget er et tilsvar på Jon Edv. Johnsens innlegg. (Klikk på lenken for å lese hans innlegg)