«Regjeringens framlagte rusreform ivaretar ikke intensjonen med å forebygge eller redde flere liv for de unge potensielle rusmisbrukerne»

Meninger

Norge ligger lavest i Europa når det kommer til hvor mange unge som tester ut narkotika. Straff er et forebyggende virkemiddel vi bruker i Norge. Vi kan ikke påstå at straff ikke virker på noen, selv om vi er enige om at det ikke er det som trengs for de som er kommet inn i et liv med rus.

Forslaget fra regjeringen innebærer at bruk og besittelse av en gitt mengde narkotika ikke lenger skal være straffbart. I stedet skal de som bruker narkotika møte for en rådgivningsenhet for en samtale og kartlegging av egen rusbruk. Om man ikke møter, kan man få et gebyr. Samtalen med rådgivningsenheten er definert som helsehjelp.

Det innebærer at samtalen og eventuell videre oppfølging vil være frivillig, også for ungdom. Er barnet under 15 år kan foresatte samtykke på vegne av den unge.

I dag får ungdom som pågripes for bruk og besittelse av narkotika, tilbud om å inngå i en ruskontrakt i stedet for å få en straffereaksjon. Kontrakten går ut på at ungdommen forplikter seg til å holde seg rusfri. Dette dokumenteres gjennom urinprøver.

De som gjennomfører ungdomsoppfølging og ruskontrakter på vegne av kommunene er knalltydelige, og veldig bekymra for hva som skjer med ungdommene hvis dette blir en realitet. Dette viktig arbeid og kan ikke erstattes med en frivillig rådgivningstime.

Sortland Arbeiderparti mener at i tilfeller der ungdom under myndighetsalder avdekkes for bruk og besittelse av narkotika, skal det gjennomføres en pålagt foreldreveiledningssamtale.
Sortland Arbeiderparti understreker viktigheten av at politiet fortsatt kan drive forebyggende arbeid mot narkotika med blant annet bekymringssamtaler for barn under 18 år sammen med foreldrene.

Regjeringen skiller ikke mellom en 50-åring med et mangeårig tungt misbruk bak seg og en 14-åring som prøver hasj. Slik kan det ikke være. Det vil ødelegge forebyggingsarbeidet som drives mot ungdom, og det vil bli mange flere å hjelpe.
Å erkjenne at bruk kan være helsefarlig er viktig. For barn og unge med hjerner i utvikling kan den veien ofte være mye lengre å gå enn for voksne. De som jobber med forebyggende arbeid og tidlig inngripen mot rus hos ungdom, har uttrykt bekymring for at regjeringens rusreform fratar dem virkemidler som fungerer godt, uten at disse erstattes.

Faren for at vi med dette skaper et stort marked for mange flere «dealere» av de «avkriminialiserte» brukerdosene er stor, og ungdommer er mest utsatt her.
Sortland Arbeiderparti kan ikke se at regjeringens framlagte rusreform godt nok ivaretar intensjonen med å forebygge, redde flere liv spesielt for de unge potensielle rusmisbrukerne er godt nok ivaretatt.

Sortland Arbeiderparti mener Stortinget må gå imot regjeringens framlagte rusreform i nåværende form. Sortland Arbeiderparti ber Stortinget lytte til fagfolk og bringe inn mer nyansert kunnskap i en svært viktig sak.