«Er vi en region?»

Meninger

Gjennom media er vi i den senere tid informert om pågående forhandlinger/samtaler mellom lokale kraftselskap og mulige fusjonspartnere utenfor Vesterålen.

Det forunderligere er har at ingen snakker om fusjoner internt i regionen, eller i det hele tatt omtaler tanker om dette. Det er ikke framkommet noen informasjon om at en har vurdert dette, og eventuelt påvist at dette ikke er en farbar veg. Så hvorfor snakkes det ikke om regionen Vesterålen?

De tre kraftselskapene eies i dag av alle fem kommunene i Vesterålen, 3 eier ett selskap, de to andre eies av hver sin kommune.

Så langt har jeg ikke sett at det totale eierskapet har vært vurdert som et anliggende for Regionrådet. Dette overrasker. Jeg har trodd at Regionrådet skulle være en arena for å samordne prosesser for best mulig utvikling av Vesterålen. Og der sitter representanter for alle tre kraftselskapene.

Fra tidligere fusjoner i andre bransjer, industri, bankvesen og andre, har vi klart sett at dette har medført at beslutninger fattes utenfor våre lokalområder. Ikke alltid med positive virkninger regionalt.

Vi må trolig akseptere at det enkelte kraftselskap i Vesterålen ikke har finansielle muskler til å løse fremtidens oppgaver alene. Og at det er nødvendig å søke allianser. Men det vil trolig være en fordel for Vesterålen om en i det videre kunne snakke med en stemme, i motsetning til at de tre dagens kraftselskap skulle forhandle med, og senere eies av, tre forskjellige selskap utenfor Vesterålen.

Mitt spørsmål her går da på hvorvidt en har vurdert en sammenslåing av disse selskapene? Ikke bare snakket om det, men utarbeidet en grundig vurdering av fordelere, ulemper og muligheter.

En mulighet kan være at dette ville gitt et stort nok selskap for videre samlet drift. En annen mulighet er at en sammenslåing kunne gi et sterkere selskap i forhandlinger med andre, dersom konklusjonen ble at en ikke ble stor nok med sammenslåing. Det er trolig at et noe større og samlet selskap i Vesterålen ville gitt et bedre utgangspunkt for forhandlinger enn at tre forhandler hver for seg. Og ville gitt en bedre sikring av arbeidsplasser og utvikling av totalt strømnett i Vesterålen.

Ordførerne i de enkelte kommunene uttaler seg litt variert om hvordan de vurderer pågående prosesser. Men da kun om «sitt» selskap. Ingen av dem snakker om hva vi burde gjøre i Vesterålen.