«Klimapolitikk må være god industripolitikk»

Meninger


Det er bred enighet om at det skal koste å slippe ut klimagasser, og at industrien må ta sin del av utslippskuttene. Arbeiderpartiet vil kutte klimagassutslippene, og samtidig legge til rette for at arbeidsplasser kan utvikles og nye skapes. Derfor er det viktig med en aktiv nærings- og klimapolitikk. Når regjeringen glemmer at god klimapolitikk også må være god næringspolitikk, blir det ofte snubletråder for norske industriarbeidsplasser. Det hjelper neppe verdens klima. Vi trenger avtalebaserte løsninger som sikrer reduserte utslipp samtidig som bedriftenes konkurransekraft styrkes. Arbeiderpartiet vil at klimapolitikken skal løfte norsk industri.

Markedene der ute er i kraftig omstilling til en mer klimavennlig økonomi. Norge må være med på denne reisen.


Regjeringen har lagt frem en klimamelding der det foreslås en betydelig opptrapping i CO2-avgiften frem mot 2030. At denne avgiften øker er en konsekvens av at det haster å få gjort noe med de betydelige klimautfordringene vi står overfor. Når det blir dyrere å slippe ut, blir verdien av å redusere sine utslipp og å gå over til ny teknologi større. Forurenser betaler-prinsippet er viktig. Om ikke forurenser betaler, må alle andre ta regningen. Det er grunnleggende urettferdig.

Skal vi unngå at god klimapolitikk blir dårlig næringspolitikk, kan imidlertid ikke forslaget om økt CO2-avgift stå alene. Også i såkalt ikke-kvotepliktig sektor har vi bedrifter i knallhard internasjonal konkurranse, hvor hver stein snus for å holde kostnadene nede. Vi må derfor ta hensyn til at det vil være krevende for industrien å skifte ut produksjonsutstyret, eller at lav- og nullutslippsteknologiene som trengs ikke er på plass eller tilgjengelig.


Når regjeringen i klimameldingen helt glemmer næringspolitikken, lager den derfor snubletråder som setter tusenvis av norske industriarbeidsplasser i spill. Norge trenger en klimapolitikk som løfter industrien, og sikrer at bedrifter både i og utenfor kvotepliktig sektor får styrket sin konkurransekraft. Regjeringen velger imidlertid en passiv og næringsnøytral politikk som ikke tar hensyn til at ulike næringer har ulike forutsetninger for å tilpasse seg endringer i avgiftene. Det er synd, når vi vet at norsk industri er blant verdens grønneste allerede, og utviklingen av nye grønne verdikjeder er noe av det mest spennende som skjer i norsk næringsliv for tiden. Regjeringen mangler forståelse for industriens behov, og med politikken regjeringen fører, risikerer vi at produksjonen havner i land som tar langt mindre miljøhensyn enn oss, heller enn at norsk industri utvikler fremtidens klimateknologi.


Klimapolitikken må henge sammen med næringspolitikken, og innrettes på en måte som utnytter mulighetene i omstillingen. Arbeiderpartiet ønsker derfor å forhandle fram aktive klimapartnerskap mellom staten og industrien. Gjennom gjensidig forpliktende avtaler for særlig utsatte bedrifter skal fellesskapet bidra med støtte til omlegging og teknologiskifte til lavutslippsløsninger. På denne måten vil vi legge til rette for at næringslivet lykkes med den grønne omstillingen, samtidig som vi effektivt kutter utslipp og når våre klimamål innen 2030.

En satsing på grønn industri- og næringsutvikling vil kreve offensiv, målrettet, forutsigbar og langsiktig næringspolitikk. Statens virkemidler må innrettes for å muliggjøre fremtidig verdiskaping. Aktiv bruk av incentivordninger, regelutvikling, målrettet forskning og utvikling og tålmodig kapital, som kan ta risiko og ha lengre tidshorisonter enn private investorer normalt er villige til, vil være avgjørende.


Klimakrisen kan ikke løses av hver enkelt eller av markedet alene. Å sørge for en omstilling hvor vi kutter utslipp, skaper jobber og reduserer forskjellene, er noe vi bare klarer i fellesskap. Da må mer av klimapolitikken skape arbeidsplasser, samtidig som mer av næringspolitikken gir utslippskutt.

Utvikle, ikke avvikle er historien om en rettferdig klimapolitikk. Det er dette Arbeiderpartiet vil kjempe for det neste tiåret.