«Rødt vil kompensere bortfall av statlige midler til psykiatrien»

Meninger


Rødt Sortland er tydelig på at pandemien, russituasjonen, psykiske problemstillinger og andre utfordringene i oppvekstmiljøet krever økning av innsatsen og slett ikke reduksjon.

Med bakgrunn i situasjonen i oppvekstmiljøet i Sortland og regionen og klart økte utfordringer på grunna av koronasituasjonen, er det tragisk og uforståelig at regjeringa avslutter et tilskudd til prosjekt som har gitt 3 stillinger til Sortland. Sjøl om avslutninga var meldt allerede ved oppstart av prosjektet, er situasjonen endra og blitt vanskeligere etter det. Vi kunne forvente at prosjektmidlene da ville fortsette.


Disse stillingene har hatt direkte innsats overfor ungdomsmiljø og hatt en forebyggende innretning. Når en del av den ene stillinga (80%) som ligger an til å falle bort i Videregående i Sortland på grunn av økonomi og i tillegg rigide krav til kompetanse, vil det være et stort tap. Sortland Høyre gikk for kort tid siden ut med hylles til regjeringa om statlige tilførte statlige midler til psykiatrien. I realiteten var dette altså ei nedskjæring. Siden det ser ut til at muligheten for få tidligere prosjektmidler inn som faste overføringer i nåværende situasjon, må kommune finne løsninger for videreføring.

Det vil være lite tillitsvekkende når kommunestyret ved budsjettbehandlinga sist desember la inn ekstra midler til oppfølging av barn og unge, men noen måneder etterpå aksepterer nedskjæringer på samme området. For miljøet og ungdom er det likegyldig hvor pengene kommer fra.


Rødt vil med utgangspunkt i denne situasjonen foreslå at kommunestyret i juni kompenserer bortfallet av midlene til den stillingen som er falt bort. Rødt vil også følge opp spørsmålet om hvordan kommunen skal følge opp regjeringas fjerning av økonomi til ytterligere 2 prosjektfinansierte stillinger. Pandemien, russituasjonen og andre utfordringene i oppvekstmiljøet krever økning av innsatsen og ikke reduksjon.

Til formannskapets møte 29.04.21 har Rødt lagt inn en interpellasjon som avslutter med følgende forslag til vedtak:

Formannskapet ber kommunedirektøren legge fram et forslag til budsjettregulering 2 (juni-21) der innretninga er å legge inn økonomi for at bortfallet av statlige overføringene til psykiatrien ikke medfører reduksjon i tjenestetilbudet.