«Ja-kommunen med særlig gunst til noen få»

Meninger


En av de mest diskuterte sakene som har berørt Øksnes samfunnet den siste tida, er presset gjennom og reguleringsplanen er opphevet av posisjonen Høyre, FRP og SP.

Torstein Reinholdtsens vei er historie. Posisjonen i Øksnes har, godt hjulpet av leder i Teknisk Hovedutvalg, utført en grell snikpolitikk som har vært ført med stødig hånd i denne vei saken. Sammen har posisjonen og flertallet i teknisk hovedutvalg rigget veien frem til et vedtak som må sies å være til særlig gunst for noen få og ikke Øksnes samfunnet som helhet. Underveis har de kastet bort mye penger og ressurser i teknisk sektor, for å prøve å pynte så godt som mulig på det de har hatt som mål i de over fem årene siden saken ble aktualisert: å stoppe utbygging av HR vei for enhver pris.

Øksnes kommune har vedtatt å være en JA-kommune hvor eventuelle konflikter skal avklares på lavest mulig nivå. Innsigelser skal også løses på mest mulig konstruktiv måte. Dette er et slagord som posisjonen i Øksnes ved SP, H og FRP har vedtatt, og visstnok skal etterleve. Det fremstår først og fremst som en tom floskel, og posisjonen har generelt, og når det gjelder sagaen om veiløsning for Vornes-området spesielt, ikke vært i nærheten av å etterleve det. Flertallsmakt og overkjøring er mer betegnende på arbeidsformen hvor promenade, skulpturer og en mulig lekeplass trumfer trafikksikkerhet og sedvane innen saksutredning.

Hva skjedde egentlig her? Og hva har skjedd i de siste årene etter dagens posisjon ble en realitet? Godt anført av leder i Teknisk Hovedutvalg har stadige utredningsoppgaver og problematiseringer bli pålagt administrasjonen i Øksnes kommune. Likevel ser vi i dagens sak at vedleggene i saken langt fra kan sies å være forsvarlig. Den nye sykkel og gangveien blir en omvei for de myke trafikantene til og fra Myre og munner ut i et særdeles lite oversiktlig kryss i Myre Havn. Her må syklende/gående opp en bakke (uten fortau) før de kan fortsette videre langs Kristian Rasmussens vei. Denne beslutningen har altså posisjonen i Øksnes kommune vedtatt å være til beste for Øksnes befolkning.

Vedtak om vei ble opprinnelig fattet på 70 tallet. I 2016 skulle det endelig vedtas en reguleringsplan for Sentrum 5.1. Det resulterte i år med trenering, mange krumspring fra nåværende posisjon, og med stadig nye utredningsoppgaver til en underbemannet administrasjon. Etter nok en utredning fra administrasjonen var reguleringsplan sentrum 5.1 satt på kartet i kommunestyret 22 juni i år, som en drøftingssak. I saksfremlegget oversendt fra Teknisk Hovedutvalg, ble det bedt om signaler til administrasjonen i Øksnes kommune om det videre arbeidet. I vedleggene til sakene var det bla forelagt referat fra møte med beboerne i Torstein Reinholdsteins vei (TR), mens det ikke finnes et tilsvarende notat fra møte med beboere i Halvard Rasmussens vei (HR) og oppsitterne i Vornes og Sandvikssalen. Dette fordi det faktisk ikke er gjennomført møte med beboerne og derfor ikke finnes. I vedleggene til saken ble det fokusert mye på mulige problemer med parkering og en mulig fremtidig restaurant som kanskje blir en realitet. Lite fokus var rettet mot de myke trafikantene som benytter denne veistrekningen mest. Ingen uttalelser fra representanter fra barn og unge og ingen faglig vurdering av barn og unges adferd i trafikken. Konklusjonen etter møtet ble at det tidligere arbeidet med reguleringsplanen ble opphevet. Dette med stemmene til FRP, H og SP. Det skal nå etableres en sykkel og gangvei langs sjøen ved TR vei og trafikk til og fra Vornes i begge retninger skal fremdeles langs HR vei, som er den smaleste og dårligste veien.

Som folkevalgte er det smått absurd å bli invitert til å delta i en drøftingssak som ender ut i et vedtak i en så alvorlig sak. Dette er et maktmisbruk av de sjeldne. Det er et hån både mot innbyggere og mot saksbehandlere som har brukt utallige timer på dette.

Opposisjonen I Øksnes kommunestyre er sterkt kritisk til denne saksfremgangen og har lagt inn innsigelse og protokolltilførsel på saken. I henhold til paragraf 4 i reglementet til kommunestyret skal det ved fastsetting av dagsorden vedtas om en drøftingssak skal resultere i et endelig vedtak.

Øksnes befolkning og de ansatte i kommunen fortjener bedre enn det dagens posisjon leverer.

VOL har forespurt leder for teknisk hovedutvalg i Øksnes om han ønsket å gi tilsvar på innlegget. Han har ikke svart på vår henvendelse.