«Norge trenger en ny helsepolitikk»

Meninger

Vi bruker store summer på helse, og få steder i verden møtes innbyggerne av et bedre helsetilbud – som i tillegg er gratis. Det må vi ta vare på. Samtidig er det pasienter på ventelister, pasientgrupper som trenger et bedre tilbud, ikke minst innen psykisk helse - og ansatte som bruker alt for mye tid og krefter på rapportering og dokumentasjon som kun handler om finansiering. Partiet Sentrum ønsker en ny helsepolitikk.

Fastlegeordningen må styrkes med mer midler. Finansieringen må sikre legen mer tid til pasienter som trenger det og til faglig oppdatering. Eventuell legevakt må bli en integrert del av fastlegejobben og ikke en ekstra arbeidsbelastning.

Psykisk helse trenger et kraftig løft. Selv om psykisk helse har vært snakket om som satsingsområde i flere år, er køene for behandling fortsatt lange. For den som opplevet psykisk sykdom er det ikke godt nok å få plass på venteliste og time om noen uker eller måneder. Ikke minst for barn og unge. Partiet Sentrum går inn for en opptrappingsplan for psykisk helse med øremerkede midler og flere utdanningsstillinger innen psykiatrien. Vi vil stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykiatrien, vi sier nei til stykkprisfinansiering innen psykisk helsevern og vil sikre individuelt tilpasset behandling og ikke bare standardiserte pakkeforløp.

Sykehusene er ikke kommersielle foretak – og bør ikke styres som om de var det. Det finnes gode alternativ til New Public management. Partiet Sentrum ønsker mer demokratisk styring, vi vil gi fagprofesjonene større innflytelse. Pasientene skal i fokus – ikke systemer for målstyring, rapportering og dokumentasjon. Organiseringen må baseres på tillit til de ansatte. De ansattes kompetanse og pasientenes behov må styre utviklingen.

Nye sykehus bør ikke bygges med lavere kapasitet enn sykehusene de erstatter. Vi kan ikke fortsette å skrive ut pasienter tidligere og tidligere. Ressurser som i dag brukes på dyre vikarordninger eller kjøp av tjenester fra private institusjoner (for eksempel når det ansvarlige sykehuset ikke kan levere innen tidsfristen) burde brukes på å øke kapasiteten ved de offentlige sykehusene.