«Kringelneset i en naturlig og historisk helhet gjennom 8000 år»

Meninger

Området Kringelneset i Sortland viser seg å ha unike og hittil uoppdagede kulturverdier. Arkeologer har gravd ut funn fra vår historie så langt tilbake som 8000 år. Oppdagelsene må kanskje kunne sies å være oppsiktsvekkende.

Se for deg hvordan vi nå kan gis mulighet å forstå og kjenne til nomadelivet som fangstfolk og mennesker hadde for 8000 år siden her i Kringelbukta. Et liv svært ulikt vårt eget i dag, men likevel sentralt for å forstå oss selv i historien.

Det er ikke få vandrere som denne våren, sommeren og høsten har funnet veien til det området som vår forening ivrer for at Sortland skal bli stolt av og således gi stedet den oppmerksomheten Kringelneset fortjener i årene som kommer.


Kringelnesets venner har uttalt at en eventuell utbygging i stor skala for industriformål/havn vil forringe og ødelegge den uberørthet og jomfruelighet som kjennetegner området i dag. Planene står i sterk kontrast til hva vi kan oppleve der nå. Uberørthet, stillhet, rikt fugleliv, dyreliv, fauna, kulturminner, spennende og variert strandsone.

Vår uttalelse nå ønsker å kaste lys på at helheten av natur og kulturelle funn i området er et faktum som absolutt bør kartlegges, ivaretas og vernes. Fra vårt ståsted er det hevet over enhver tvil at funn som er 8000 år gamle ikke kan tas lett på. Så gamle funn bør kartlegges grundig. Dette fordrer at arbeidet gjøres med faglig tyngde og at en tar tiden til hjelp.


Det å være i god dialog med vernemyndigheter for kulturminner og også begynne for alvor å diskutere at Kringelneset er et naturreservat med unike dyre- og naturressurser er påkrevet.

Kringelneset i Sortland er i en naturlig og historisk helhet unikt og svært verdifullt.

Nå og gjennom 8000 år.