«Rundheia/Lamarkbakken som boligfelt?»

Meninger

Sortland Gård AS har sammen med 4 grunneiere deriblant Sortland kommune tatt et initiativ for å få vurdert området sør og bak Vestmarka til et nytt boligfelt. Formannskapet har enstemmig gått inn for å sette i gang områderegulering for et stort areal som i dag er et særlig viktig område for befolkning, - både i og utenfor sentrumsområdet som et tur- og rekreasjonsområde. Blant annet går deler av lysløypetrassen gjennom området og det er anlagt turstier og gapahuker. Så langt har det vært en åpen og inkluderende prosess rundt disse forholdene der berørte interesser er kommet til ordet. Det er også lett å skjønne at det fremmes innvendinger fra de som mener de kan miste verdifullt nærområde.

Når Rødt så langt har støtta utredninga, er det blant annet fordi området også kan bidra til et attraktivt område for nye boliger og gi etterlengta veiutløsning sørover for heile boligfeltet i Vestmarka. Dessuten vil dette kan være et alternativ til boligblokker inntil 7 etasjer plassert på fyllinger ut i sundet – ei utvikling vi er imot. De ligger blant annet som en privatisert barriere mot sundet og sjøen og lukker bysentret inn. At folk – særlig familier uten mindreårige barn syns det er fint å bo her, går det også an å skjønne.

I forslaget til plan for det nye området er det satt opp at formålet er boligbygging med nødvendig infrastruktur og «det vil være et mål å beholde tilgangen til bymarka, nærturområder og lysløype.» I det videre arbeidet vil Rødt være særs våken på om og hvordan intensjonene lar seg gjennomføre når disse formålene vil komme til å stå mot hverandre.

For Rødt betyr det ikke at vi uten videre vil gå for de endelige planene verken helt eller delvis. Sjøl med de beste formulerte formålene, kan endelige avveininger mellom kryssende interesser ikke nødvendigvis aksepteres. Planene må i tillegg vurderes opp mot natur-/miljø-/klimaspørsmål og hvilke behov sentrumsområdet har for flere boligtomter i overskuelig framtid.