«Sortland har lang tradisjon for å gjøre som næringslivet vil»

Meninger

Sortland SV har tatt sine medlemmer med på råd i forbindelse med planer om å omregulere Rundheia-området til boligformål. Vi kjenner på behovet for å ta med alle argumenter når vi drøfter denne saken. Argumenter som taler til fordel for ei slik utbygging, er disse:

  • Sortland har lite nybygging av boliger sammenligna med behovet, særlig for førstegangskjøpere. Leiemarkedet fins, men folk kommer ikke inn på eiermarkedet. Sortland har også lite sosial boligbygging, og generelt høye priser på grunn av høy etterspørsel.
  • ·En del potensielle utbyggere, som eier ferdigregulerte områder, sitter på gjerdet og kommer ikke i gang med utbygging. Vi mangler klausuler for slike tomtesalg.
  • Sortland kommune har lovt å ta større risiko i markedet. Det vil blant annet si å legge til rette for infrastruktur, bygge sosialt og lignende. Kommunen har en eierandel i den flekken som eventuelt skal utbygges, og kan stille krav til utbyggingen der; for eksempel å få en andel av boligene avsatt til sosial boligbygging.

Medlemmene diskuterte også ulempene som ei slik utbygging vil medføre, og hadde mange argumenter imot planene:

  • Det ligger et stort boligfelt på Steiro som er klart til utbygging, veitilførselen som skal knyttes til feltet er allerede gjort. Der er også andre ledige områder som allerede er regulert til boligformål, og ikke minst er det ei stor utbygging på gang i Kirkåsvegen («Steinbruddet»).
  • Sortland har en del eksisterende boliger på markedet allerede, det er gjerne småleiligheter som er populære blant pensjonister. Med en eldre befolkning vil flere flytte ned til slike leiligheter i sentrum. Da frigjøres store eneboliger som barnefamilier overtar.
  • Bygging på oversida av lysløypa blir problematisk; det kan ikke være boliger både over og under den.
  • Folkehelseperspektivet er viktig. Bærmarka her er et steinkast fra folk flest. Vi trenger dette turområdet, både for unge og gamle, fordi det er lett tilgjengelig. Brukerne trenger ikke være atletiske tindebestigere. Ei utbygging kan gjøre Sortland mindre attraktivt for barnefamilier og førstegangsetablerere.
  • Området er tilrettelagt for barnehager, de bruker det mye, og bruker installasjoner som står der. Ved utbygging i Rundheia må disse høyere opp. Da blir mulighetene færre, fordi det ligger snø mye større del av året.
  • Mange byer og kommuner har ei «markagrense» som begrenser hvor langt ut i utmarka bebyggelsen kan gå. Dette er av miljømessige hensyn. Sortland kan også sette ei grense for dette, og heller utnytte andre bynære områder til boligbygging.

Sortland har lang tradisjon for å gjøre som næringslivet vil. Men kommunen skal også være et godt sted å bo og et godt sted å leve – hele livet. Muligheten til å bruke naturen på ulike måter og nyte friluftslivet på eget nivå, er med på å skape livskvalitet. Sortland SV ser disse som viktige argumenter.

Vi ønsker å bevare lysløypa og området over lysløypa med den gjeldende regulering (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift.) Dermed blir det ikke mulig å støtte omregulering av hele det aktuelle planområdet. Boligbygging må foregå i området nedenfor lysløypa.