-Nei, Lofotkraft er ikke på jakt etter noen som skal ta regninga for strømnettet i Lofoten

Meninger


Nei, Lofotkraft er ikke på jakt etter noen som skal ta regninga for strømnettet i Lofoten. Vi er på jakt etter en god samarbeidspartner. Vår ambisjon for Vesterålskraft og Lofotkraft er at vi i lag kan utnytte felles kapasitet og kompetanse, og dermed bli bedre rustet til å møte framtidige krav og forventninger fra kunder og eiere.

Ikke felles nettleietariff i Lofoten og Vesterålen

I leserinnlegget hevder Berntsen at nettleien i Vesterålen kommer til å øke med Lofotkraft inn på eiersiden i Vesterålskraft. Det er de facto feil.

I vårt bud på hele Vesterålskraft-konsernet lå det at Vesterålskraft Nett og Lofotkraft Nett skulle videreføres som separate aksjeselskap, med hvert sitt tariffområde og hver sin nettleietariff. Det er en praksis som myndighetene tillater. Modellen sikrer at nettleien til kundene i Vesterålskraft ikke vil bli påvirket negativt av nettleien i Lofoten.

Som 30% eier i Vesterålskraft, og med Bø og Sortland kommune som øvrige eiere, vil vi uansett aldri få gjennomslag for å jevne ut nettleien mellom Lofoten og Vesterålen – hvis det hadde vært motivet vårt. Det er det ikke. Vår intensjon med kjøp av eierpost i VK er at vi kan kutte kostnader gjennom samarbeid, og slik sett styrke begge nettselskapenes situasjon.

Om prosessen

Når det gjelder prosessen, har vi forståelse for de ansattes frustrasjon. Det har vært mange aktører involvert, og en uforutsigbar prosess for noen og enhver. Vi kan ikke svare for noen andre enn oss selv, men ønsker å komme med noen presiseringer:

I vårt bud på hele VK-konsernet svarte vi ut alle de fire kriteriene som Isaksen og Berntsen viser til.

I høst måtte vi konstatere at eierne ikke lenger var samlet mht videre strategi for VK-konsernet, og at andre aktører fikk komme på banen. Da valgte vi å by på Øksnes sin 30 % eierpost.

Budet på aksjene til Øksnes var i kroner per aksje det samme som budet vi tidligere hadde gitt på hele konsernet, men vi tok bort klausulen om minimum 51 % eierskap. Med dette budet sa vi da samtidig fra oss kontroll, over 50 % eierskap, av selskapet, og kunne derfor ikke stå ved de garantiene vi hadde gitt på vårt bud på hele konsernet.

Nett og fiber er kritisk infrastruktur for regionen

Lofotkrafts intensjoner med å bli aksjonær i Vesterålskraft er todelt:

· Nettselskapene reguleres av myndighetene og må kontinuerlig effektivisere for å oppnå best mulige rammebetingelser. Vi mener at to selskap i samarbeid lettere kan gjøre dette, også uten å fusjonere. Men det vil bli lettere med eierskap i begge selskaper.

· Vi mener strøm- og fibernettet er kritisk infrastruktur for utvikling av hele regionen Lofoten og Vesterålen, og en forutsetning for at innbyggere og næringsliv kan tilpasse seg det grønne skiftet. Vi mener også at det er viktig å ha regional kontroll på dette. Når da en av aksjonærene i Vesterålskraft ønsker å realisere sine verdier og tre ut av aksjonærfellesskapet er det helt naturlig for Lofotkraft Holding å ønske seg dette eierskapet.

Nettselskapene har en nøkkelrolle i den grønne omstillingen

Nettselskapene har en nøkkelrolle i det grønne skiftet, og møter allerede store utfordringer. Kundene får stadig større forventninger til rask og digital saksbehandling, behovet for store effektuttak øker, og andre nettselskap vi sammenlignes med, digitaliserer og effektiviserer.

Hvis vi i LoVe skal klare å levere på dette, og ikke bli tapere i konkurransen, må vi sørge for at vi har både kapasitet og kompetanse til å håndtere alle disse utfordringene. Med to selskap der vi kan bruke ressurser og kompetanse på tvers av selskapene vil vi stå mye bedre rustet enn hver for oss.

Lofotkraft’s og Vesterålskraft’s nettselskaper har en størrelse på sine nett, som gjør det mulig gjennom samarbeid å bli mer effektiv og skape gode rammer for de kommende investeringene. Dette vil ingen av oss kunne klare alene.

Lofoten er for øvrig også et godt eksempel på at det er ikke det mest avgjørende for vekst i næringslivet eller bolyst i en region, at en har den laveste nettleien, det er andre faktorer som betyr mer. Det viktigste i denne sammenhengen mener vi er å kunne tilby kundene den kapasiteten i kraftnettet han har behov for.

I 2015 kjørte vi en felles prosess med Vesterålskraft og Lofotkraft for å utrede fusjon av selskapene. Den gang ble fusjon anbefalt av alle arbeidsgrupper, alle ansattes fagorganisasjoner, samt ledelse og styrer i begge selskap. Vi har den samme oppfatningen i dag.

Motivet vårt er altså ikke å velte kostnader for strømnettet i Lofoten over på kundene i Vesterålen. Motivet vårt er å bygge sterke nett- og fiber selskap i LoVe, som gjør oss i stand til å levere bedre tjenester til våre kunder og eiere i framtiden enn vi klarer hver for oss.