Samfunnet har endret seg. For at du skal ha et politi som er rustet til å møte kriminalitetsutfordringene vi står ovenfor i dag, så må også politiet endre seg. Mennesker beveger seg i mye større grad over landegrenser og vi lever mer sammenvevd både fysisk og digitalt. Dette er verdifullt, men også utfordrende fordi det endrer kriminalitetsbildet og truslene som samfunnet står overfor. Vi ser for eksempel at den digitale kriminaliteten øker i omfang. Kredittkortet ditt er blitt stjålet, men du har ikke forlatt stuen din. Voldtekt på nett, med en gjerningsperson i en annen verdensdel rammer et barnerom i Nordland. Dette er eksempler på kriminalitet som krever at politiet må endre seg for å kunne håndtere problemene.

Å endre en stor etat som politiet parallelt med at vi hver dag gjør jobben vår, ja det er krevende. Jeg ser at mine ansatte står på hver eneste dag for å levere gode polititjenester, selv om arbeidsplassen deres er i omveltning. Og jeg er stolt av mine ansatte når jeg ved slutten av 2016 fikk presentert resultatet som viser at politiet i Nordland har levert veldig mye godt politiarbeid gjennom det krevede omstillingsåret, men det er også områder hvor vi må gjøre en enda bedre jobb.  Det er her nærpolitireformen kommer inn. Fordi vi må endre strukturen vår, metodene vi arbeider på og i mye større grad bygge fagmiljø som kan håndtere dagens kriminalitetsutfordringer.

Enda bedre

Politiets endring handler om mye mer enn hvor vi skal ha tjenestekontor. Vi har allerede gjennomført opplæring for ca. 400 av våre ansatte i en måte å arbeide på som sikrer at mest mulig av politiarbeidet gjennomføres på stedet – der og da.  For eksempel betyr denne måten å arbeide på at politiet møter deg som har vært utsatt for kriminalitet med at vi kan ta forklaringen din med en gang – på lyd. Noe som fører til at den som skal forklare seg har hendelsen friskt i minne og vi kan gjennomføre og sluttføre etterforskningen mye raskere. Vi har så langt fordoblet antallet lydavhør.  Vi skal også sørge for å heve kompetansen ytterligere for våre etterforskere, noe vi starter med til høsten. I løpet av de nærmeste årene kommer det også på plass et system for å sikre erfaringslæring og utvikling av etterforskningsfaget. Dette er et stort og viktig løft for politiets arbeid. I tillegg til dette vil vi senest høsten 2017 etablere et felles straffesaksinntak som skal sikre rask vurdering av hvordan hver enkelt straffesak bør håndteres og iverksette de riktige tiltakene.

Forebygging

En nøkkelfunksjon for å få på plass et enda bedre forebyggende arbeid er samarbeidet mellom politiet og kommunene. Kommunene er viktige aktører i det forebyggende arbeidet og vi vil jobbe for å styrke samhandlinga. Vi vil ha dialog hver enkelt kommune for om arbeidet i politiråd, samarbeidsavtale om kriminalitetsforebygging og etablering av politikontakter. Vi må særlig jobbe sammen med å komme tidlig på banen for å avdekke uønsket adferd hos ungdommen - før det utvikler seg til kriminalitet.

Politiets lokale organisering

Arbeidet med å finne frem til ny struktur for den lokale organiseringen har pågått siden våren 2016. Etter en omfattende prosess, inkludert høringsrunde besluttet Politidirektoratet 13. januar 2017 at Nordland politidistrikt skal ha 23 tjenestesteder og 11 lensmanns/politistasjonsdistrikt. Kommunene har hatt adgang til å klage på denne beslutning. Innen klagefristen 10.mars 2017 har følgende kommuner i Nordland innsendt klage: Sømna, Hemnes, Steigen, Lødingen og Saltdal.  I tillegg har Gratangen kommune i Troms sendt klage der de fremmer ønske om å tilhøre Nordland politidistrikt. Vi må nå avvente klagebehandlingen. Deretter vil vi sluttføre arbeidet med detaljplanlegging av organisering av den geografiske strukturen og innplassere personell.  Dette vil skje høsten 2017 og vi tar sikte på å sette i drift den hele den nye organiseringen første kvartal 2018.  Endringene skjer etappevis og stabsenhetene og de øvrige enhetene som har oppgaver for hele politidistriktet etableres i vår.

Geografiske driftsenheter

Inndeling i geografiske driftsenheter (GDE) herunder antall GDE og plassering av administrasjonssted i GDE var ikke en del av beslutningen til Politidirektoratet. Det lå til politidistriktet å forhandle antall geografiske driftsenheter, samt å drøfte plassering av hovedseter med lokale fagforeninger. Politimesteren ønsket likevel å få kommunenes innspill på denne beslutningen og valgte derfor å ta forslaget om antall geografiske driftsenheter og plassering av administrasjonssted med i forbindelse med høringen av den lokale strukturen. Forslaget skapte stort engasjement både internt i politiet og eksternt blant kommunene. Etter den prosess som er gjennomført endte det interne forhandlingsresultatet med en beslutning om 5 geografiske driftsenheter(GDE).  Vi ønsker å vurdere om dette er en organisering som fungerer godt etter 2 års driftstid.

Nordland politidistrikt deles inn i følgende geografiske driftsenheter:

  • Driftsenhet Lofoten og Vesterålen, administrasjonssted Sortland

  • Driftsenhet Ofoten, administrasjonssted Narvik

  • Driftsenhet Salten, administrasjonssted Bodø

  • Driftsenhet Rana, administrasjonssted Mo i Rana

  • Driftsenhet Helgeland, administrasjonssted Mosjøen

GDE er en geografisk struktur, dvs. at ressursene skal være spredt i det aktuelle geografiske området på en slik måte at tjenesten ivaretas best mulig. En GDE leder kan ikke sammenlignes med en politimester i gammel struktur, men vedkommende har resultat – og økonomiansvar, og vil være en representant inn i Politimesterens ledergruppe.

Samlokalisert

Den 31. mai 2017 skjer den operative sammenslåingen i Nordland politidistrikt. Da legger de tre gamle operasjonssentralene ned (Mosjøen, Bodø, Harstad) sin drift og den nye samlokaliserte operasjonssentralen i Bodø overtar ansvaret for Nordland politidistrikt. Troms politidistrikt overtar ansvaret for Troms kommunene som har ligget under Midtre-Hålogaland politidistrikt. Operasjonssentralen blir samlokalisert med nødmeldesentralene for brann og helse. Dette er en viktig milepæl i etableringen av Nordland politidistrikt.

Utover høsten vil den nye strukturen og bemanningen i politidistriktet gradvis begynne å ta form, og vi parallelt utvikler vi arbeidsmetodene. Det er et mål at skal kunne styrke vår beredskap, samtidig som vi organiserer oss slik at vi kan håndtere dagens og morgendagens kriminalitetsbilde. Endringene er ikke gjort over natten, men vi bygger nå  et politidistrikt som skal levere bedre polititjenester til de som bor og ferdes i Nordland.