Dagfinn Olsen, gruppeleder i fylkestinget forklarer til NRK at han ikke er sikker på om lokalsamfunnene greier å fiske alle kvotene, og om det faktisk vil skape flere filetanlegg enn det er i dag. Derfor har Olsen nå endret syn og vil la trålerne få fiske med god samvittighet.

MDG mener at løsningen for norsk fiskeindustri ligger i å få større andel av fisken fersk til kai, og er overbevist om at vi har kystfiskere i landsdelen som ville tatt utfordringen med større kvoter på strak arm. Moderne båter, som kan drifte lenger ut fra kysten og gjerne også ta med levende fisk til land, er fremtidsrettet. Trålere som fryser inn fisken, og sender den til Kina eller Polen er ikke fremtidsrettet.  De Grønne er det eneste partiet som hittil har tatt til orde for å endre kvotefordelingen mellom trål og kystflåte.

Begrunnelsen for at trålerne fikk tilgang til torskekvoter var at de skulle bidra med fisk og råstoff til fiskeindustrien gjennom hele året, og dermed sikre viktige arbeidsplasser og aktivitet på land. Trålere med leveringsforpliktelser har gjennom flere år, unnlatt å forholde seg til de forpliktelsene som var satt som forutsetning for tildeling av kvoter. Det strider mot vanlige menneskers rettsoppfatning, at trålerskurkene nå skal belønnes i form av fjerning av alle plikter og 80% kvote i lomma. 100 millioner er lommerusk, sett opp mot verdien av en evigvarende ressurs og fremtidige næringsmuligheter.

FRP i Nordland viser nå sitt sanne ansikt, og dette bør være en vekker for kysten bare noen måneder før vi skal gå til valg.

Toine C. Sannes, førstekandidat MDG Nordland