Ordfører

I drøftingssak 001/23, 22.06.23 vedtok Sortland kommunestyre følgende enstemmige vedtak:

Nordlandssykehuset har over lengre tid jobbet for nye fasiliteter til ambulansetjenesten i Sortland og det er ønskelig med framdrift i saken.

1. Kommunedirektøren bes forberede en sak til formannskapet som redegjør for et tilbygg til brannstasjonen forberedt til langtidsutleie til Nordlandssykehuset. Saken må angi estimerte byggekostnader jf. Nordlandssykehuset sin kravspesifikasjon til ny ambulansestasjon. Saken må redegjøre for framdrift og estimert byggestart.

2. Kommunedirektøren bes også se på muligheten for samlokalisering med Sivilforsvaret som trenger større lagringsplass. Kommunen er forpliktet til å holde lokaler for Sivilforsvaret.

I påfølgende formannskapsmøte orienterte kommunedirektøren om at det hadde vært dialog med Nordlandssykehuset og at tilbakemeldingene var positive. Administrasjonen orienterte videre om at prosjektet kunne realiseres i løpet av 18 måneder.

1. Når kan formannskapet forvente å få en sak til behandling slik kommunestyret bestilte i sitt møte 22.06.23?

2. Kan arbeidstakere for prehospitale tjenester/ambulansetjensten på Sortland forvente innflytting i nye lokaler om 18 minus 3 måneder, altså 15 måneder slik kommunedirektøren orienterte om i juni?

3. Har det vært ytterligere dialog med Nordlandssykehuset om denne saken siden kommunedirektøren orienterte formannskapet 29.06.23?

Rune Stigen Kvannli

Sortland Senterparti