I leserinnlegg 13.12.2023 forsøkte jeg å belyse en del av de engasjement vi jobber med, herunder også tilgang på vann. Jeg synes det er beklagelig at kommunen er kommet i den situasjonen som er nå med betydelig kostnadssprekk for prosjektet med ny vanntilførsel.

I intervju med ordføreren i Bladet Vesterålen 23.01.2024 rettes det kritikk mot de veivalg som er gjort for tilførsel av vann til vårt nye lakseslakteri. Slik vi leser det, er deler av kritikken rettet mot vår virksomhet. Det synes også klart at vårt forsøk på oppklaring i leserinnlegg i desember ikke har nådd frem.

Normalt sett skulle vi latt det være med de opplysninger om vår deltakelse som er gitt, men jeg velger likevel å forsøke på nytt. Det er vanskelig å la det stå uimotsagt når vi blir en del av årsaken til at «samarbeidsprosjekt ble mye dyrere. Det er innbyggerne som må betale regninga».

Det har aldri vært vår intensjon å oppnå en avtale med kommunen hvor det blir ført en uforholdsmessig stor regning til innbyggerne i Sortland kommune.

Tvert om, vi har fulgt kommunens anbefaling og ønske ved å akseptere en avtale hvor man skulle oppnå en fordel for begge parter. Dette ved at vi i sin helhet gjennomførte utbygging fra Lilandsvatnet til slakteriet, som også kan fungere som reserve-vannkilde for Sortland kommune. Hensikten med denne avtalen var nettopp at innbyggerne i Sortland ikke skulle belastes med høyere gebyr. Denne avtalen, som ordføreren også påpeker, ble erklært ugyldig.

Kommunen la frem en ny avtale, også denne ble utformet med hensikt for gjensidig fordel. I gjeldende avtale skal vi koste egen vannledning fra vannverket til slakteriet, i tillegg etablering av renseanlegg for eget bruk og reserve-vannkilde. Vi har investert 8 mill. i vannledning og 6,5 mill. til renseanlegg.

Vi kjøper råvann til 2,45 kr/kubikk, men må selv stå for kostnader knyttet til rensing av vann. Når det uttrykkes at vi får en rabatt på 83%, kan vi ikke se at det er tatt høyde for at vi har bekostet all investering knyttet til rensing av vann til slakteriet, heller ikke finansiering av vår del av investeringen.

Vår del av prosjektet er fullført til den pris og tidsbruk, vi registrerer at Sortland kommune sin andel av prosjektet har utfordringer med kostnadsoverskridelser.

Til opplysning, så er den siste avtalen også kjørt lovlighetskontroll på. Sammenligningen med 2,45 kr/kubikk i vår avtale, og 14,11 kr/kubikk som ordføreren henviser til er altså to ulike produkt. I gjeldende avtale er det knyttet betydelige plikter til vårt selskap (investering i vannledning samt investering og drift av renseanlegg), mens alternativet til 14,11 kr/kubikk ville gitt oss rettigheter, og kommunen alle plikter.

Vannledningen som er lagt over Sortlandssundet og knyttet sammen med vannverket her blir stadig nevnt i denne saken. For å være helt klar, vi har aldri hatt en dialog/henvendelse om at denne var ment for å forsyne et fremtidig lakseslakteri.

Det påstås i intervjuet med ordfører at «i henhold til samme hovedplan ble det i 2018 bygget vannledning til cirka 20 millioner kroner over Sortlandssundet for å forsyne Holmen lakseslakteri med renset vatn fra Storvatnet». Etter det vi kan se er ikke Holmen lakseslakteri eller industrien i Holmen nevnt i hovedplan for vannforsyning. Vannledningen over Sortlandssundet ble lagt for å knytte sammen Sortland vannverk og Maurnes vannverk, slik at Lilandsvatnet kunne fungere som reservekilde for Storvatnet. Denne sammenkoblingen er utdypende beskrevet i hovedplanen. Det vi imidlertid ble forespurt om var vannbehov på eksisterende anlegg i forbindelse med at ny vannledning skulle legges. Vi fikk forståelse av at ny vannledning skulle kunne dekke dagens behov samt fungere som reservevanns ledning for vannforsyning i Sortland. For å underbygge dette, og som ikke nevnes av ordfører, så står det å lese i vedtatt hovedplan for vannforsyning; «Lilandsvatnet skal være reservekilde for vannverket (Sortland vannverk) og bør ha større kapasitet for uttak enn i dag».

Vi har ikke hatt påvirkning av de valg som er tatt av kommunen hva gjelder vann generelt, og leveranse til slakteriet spesielt. Vi har forholdt oss til avtaler og tilbud gitt av kommunen. Avvik fra dette mener vi kommunen må stå for selv, og da spesielt de merkostnader som presenteres for kommunens innbyggere.

Vann- og avløpsgebyrer ventes å øke i Sortland Kommune uavhengig av kostnader knyttet til vårt prosjekt. Som eksempel betydelige økte vanngebyr i Sortland Kommune fra 2022 til 2023. Det å trekke ut enkeltprosjekter som bakgrunn for denne økningen, eller potensielle fremtidige økninger ser vi ikke tjener noen hensikt.

De fleste kommuner har betydelige etterslep på vann og avløp som kjent vil utløse betydelige investeringer i fremtiden. Således vil jeg tro det er for Sortland kommune også.

Når man ser fokuset sentrale myndigheter og politikere har på etablering av industri med stabile helårlige arbeidsplasser langs kysten, så skulle etableringen av lakseslakteriet ha en verdi for en kommune som Sortland. Til sammenligning har vi to fôrleverandører etablert i vår region fordelt på to kommuner. Vårt inntrykk er at de tilgodesette kommunene ønsker å legge til rette for deres tilstedeværelse også i fremtiden.

Vi håper Sortland kommune har tilsvarende tilnærming ved mulige nyetableringer i kommunen, og at vi ikke får en situasjon der vi vil angre på at vi følger de anbefalinger og forslag kommunen kommer med ved øvrige etableringer. Dette er vi ikke forpliktet til, men har valgt å gjøre. Her på huset stilles nå spørsmålet om verdien av denne typen bidrag.

For oss rimelig spesielt med den typen diskusjon som vi nå har i denne kommunen. Normen for de fleste kommuner er å fremme samarbeid mellom næringsliv og kommune. Næringslivets rolle er å bringe frem ny aktivitet som generere økt innbyggertall og derigjennom skatteinntekter.

Kommunen på sin side skal/bør tilrettelegge for infrastruktur og tjenesteproduksjon til beste for næringsliv og innbyggere. Vi håper dette også er intensjonen til våre politikere i Sortland.