Grunngitt spørsmål - gågate i deler av Sortland sentrum.

Sortland kommunestyre vedtok Byplan Sortland - Blåbyen i K-sak 033/15. I forbindelse med sluttbehandlingen ble det vedtatt at det skulle åpnes for at det innafor Byplan kunne vurderes vedtatt gågater.

I kommunestyre-sak 071/15 - Økonomiplan 2016 - 2019 - Budsjett 2016, vedtok kommunestyret at det skulle settes i gang et arbeid med å etablere gågate i deler av Sortland sentrum. Målsettingen var at dette skulle iverksettes i løpet av 2016.

Sortland har et uforløst potensial for å gjøre ferdselsårene mer brukervennlige og trygge ved å knytte kommunen sammen i ett nettverk av gågate, gang- og sykkelvei fra bl.a. Sigerfjord over Sortlandsbrua og inn til sentrum.

Imidlertid er det ikke tilrettelagt for syklende og gående i Sortland sentrum.

Sortland Venstre mener det må tilrettelegges for gående og syklende slik at de som bor i gang og sykkelavstand til sentrum og jobb kan benytte gågate, gang og sykkelveier.

I tillegg til en trygg sykkel- og gangvei fra Sigerfjord må det også satses mer på å gjøre ferdsel i sentrum trygt og tilgjengelig, dette for å få folk til å gå mer mellom stedene de skal til framfor å kjøre. Kommunen har i tillegg også ei utfordring i forhold til mangel på parkeringsplasser, noe en bedre tilrettelegging i form av gågate, gang- og sykkelvei vil kunne avhjelpe.

Spørsmål:

  • Hvordan er kommunestyrets vedtak fulgt opp?

Jørn Martinussen

  • Kommunestyrerepresentant for Sortland Venstre

  • Næringsdrivende

  • Tidligere ordfører i Øksnes fra 2011–2015