Åpent brev til Willfred Nordlund, SP, Saksordfører for kvotemelding 2.0

Mye til de som har mest fra før

Wilfred Nordlund, SP, saksordfører for Kvotemelding 2.0, vil videreføre Høyres fiskeripolitikk med noen få kosmetiske endringer. Kvotehandelen som strider med lovverket og som har ført til at kvotene har blitt samlet på færre hender og flyttet sørover vil du fortsette med, og til og med forsterke…

Gikk du og Senterpartiet til valg på det Wilfred Nordlund?

Pliktkvotene

Fangstene til trålerne med leveringsplikt leveres ikke på land i tråd med kriteriene som ble lagt til grunn da de ble tildelt. I stedet fryses fisken ned og sendes ut av landet etter at Høyremannen Svein Ludvigsen gjorde leveringsplikten om til tilbudsplikt. Fiskeriavhengige samfunn i Nordland; Troms og Finnmark står tilbake som den tapende part. Finnmark- og Nordtroms har mistet to tredeler av fangst til bearbeiding fra 24 til 8 prosent. Dette mens storrederne tjener grovt på å sende fisken ut av landet. Fisken i havet tilhører det norske folk i felleskap, og befolkninga langs kysten har i følge lovverket rett til å utvikle sine samfunn på grunnlag av fiskeressursene. Dette velger du Wilfred Nordlund og Senterpartiet å se bort fra. I stedet velger du å ta fra distriktene og tildele de store rederne milliardverdier. Gikk du til valg på at rederne som har mye skal få mer Wilfred?

Får beholde deler av stukturkvotene

Om kvotemelinga går gjennom slik den foreligger får rederne beholde en tredel av strukturkvotene. Disse skulle ved utløp i sin helhet tilbake til de flåtegruppene de kom fra. I stedet får rederne beholde en tredel av disse. En gave på flere milliarder. Igjen; -de som har mye skal få mer av felleskapets ressurser mens distriktene vil sitte igjen med SvartePer.

Det var neppe derfor folk stemte på deg og Senterpartiet.

0,2 prosent til åpen gruppe

Åpen gruppe får i Kvotemelding 2.0 litt ekstra. Dette gjør dere et stort nummer av. Torbjørn Trondsen i Kystens Tankesmie påpeker at forslaget utgjør kun tilsvarende 0,2 prosent av norsk fangst fra havfiskeflåten til mindre kystfiskefartøyer.  Dette er bare en dråpe i havet sammenlignet med hva trålerne og store kystbåter tildeles. I tillegg velger du å gå inn for uhjemlet kvotehandel for den minste flåten.

Vil du og Senterpartiet ha bort de minste båtene Wilfred?

Industrien holdes utenfor

I Havressursloven paragraf 1 slås formålet med loven fast:

«Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.»

Dette rimer dårlig med at du og Senterpartiet går inn for å holde industrien og aktiviteten på land utafor når kvotemeldinga skal behandles selv om lovverket klart slår fast at kystsamfunn har rett til å bygge sin eksistens på fiskeressursene. I stedet velger du og SP å fortsette med en politikken som har ført til at store deler av fisken går ubearbeidet ut av landet mens kystsamfunnene i nord avfolkes. Dette på tvers av merknadene til Riksrevisjonen, og også på tvers av Senterpartiets program og på tvers av Regjeringserklæringa (Hurdalsplattformen).

Ikke for sent å ombestemme seg

Håper jeg tar feil og at du får med deg resten av stortingsgruppa til Senterpartiet på en distriktsvennlig fiskeripolitikk. Ellers vil du gå inn i historien som den som fullbyrdet røkkeranet.