Per Vidar Kjølmoen (Ap) misforstår med vilje. Høyres forslag handler om å gi lokale folkevalgte muligheten til selv å bestemme hvordan de skal følge opp ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven. Det er ikke å gi noen amnesti, men å gi mer makt til lokaldemokratiet.

Høyre ønsker å styrke lokaldemokratiet. Vettet er godt fordelt i landet, og vi mener at de som bor i en kommune og lokale folkevalgte er de beste til å forstå hva som er en fornuftig utvikling for sin kommune. Derfor er økt lokal innflytelse over arealpolitikken viktig.

Kommunene har ansvaret for plan- og bygningsloven innenfor de rammene som er gitt gjennom nasjonale lover og retningslinjer. I et langstrakt land som Norge med lang kystlinje er det naturlig at mye av aktiviteten skjer nært sjøen og i strandsonen. Det gir ekstra store utfordringer for lokale folkevalgte som skal kombinere hensynet til bosetting og næringsliv, samtidig som allmenhetens tilgang til strandsonen er viktig. Høyre ønsker en mer differensiert forvaltning av strandsonen. Noen steder er presset stort og det er nødvendig å være restriktiv. Andre steder er det god tilgang på areal og det ligger til rette for å utvikle attraktive områder for bolig og næring.

Ingen kommuner er like og lokalt skjønn bør derfor veie tungt når denne type avveininger skal gjøres. Når Høyre satt i regjering fikk kommunene medhold i 8/10 av de klagene som ble brakt inn for Kommunaldepartementet. Det viser at vi tar lokaldemokratiet og lokalt skjønn på alvor. Høyre vil jobbe for at kommunene og lokale folkevalgte skal ha størst mulig makt over utviklingen i egen kommune, og vi kommer til å fortsette å fremme forslag som styrker det lokale selvstyret.

I dag har kommunene en plikt til å følge opp ulovlige tiltak i strandsonen. Det gjelder helt uavhengig av hvor gammelt forholdet er og om kart og dokumentasjon i mange tilfeller kan være ufullstendig. Mange kommuner bruker mye ressurser på å følge opp gamle saker, ressurser som heller kunne vært brukt på utvikling av kommunen.

Høyre har foreslått å utrede om denne plikten skal fjernes eller tidsavgrenses. Det fratar ikke kommunen retten til å følge opp ulovlige tiltak, men det gir kommunene makt og myndighet til selv å vurdere hvordan de skal følge opp disse sakene. Det er ikke å gi noen amnesti. Det handler om å gi lokaldemokratiet mer makt.