Stein Bismo spør om han ble forledet til å stemme for at kommunedirektør Gunnstein Flø Rasmussen skulle suspenderes? Det er et spørsmål han stiller helt uten grunn.

25. april ble kommunedirektøren suspendert. Kommunestyret fikk en omfattende redegjørelse før suspensjonsvedtaket ble fattet.

23. mai ble det holdt et forhandlingsmøte om suspensjonen, og det ble inngått en avtale. Denne ble behandlet av kommunestyret 31. mai. I vurderingen om man skulle takke ja eller nei til avtalen, ble det lagt vekt på organisasjonens belastning og prosessøkonomiske vurderinger, dvs. risikoen for et uønsket/ønsket utfall av saken målt mot potensielle kostnader ved rettslig behandling. Det ble også vist til Flø Rasmussen og hans situasjon.

Alt dette vet selvsagt Stein Bismo i Bø Arbeiderparti veldig godt.

I det praktiske liv er det sånn at man både må gi og ta i forhandlinger. Bø kommune måtte betale en pris for å få en avtale med Gunnstein Flø Rasmussen sånn at vi kunne gå videre. Denne prisen var høy, men ikke høyere enn mange andre kommuner har måtte betale. Det finnes eksempel på at oppsigelsessaker har stått for retten i flere år før avgjørelse. Kommuner er blitt dømt til å betale over fire millioner kroner.  Denne risikoen takket et enstemmig kommunestyre i Bø nei til. Vi vil heller bruke tiden på å utvikle Bø-samfunnet i stedet for å avvikle en kommunedirektør via domstolene.

Hvordan Kommunal Rapports kommentator oppfatter saken kan kanskje ha en viss akademisk interesse, men jeg kan ikke under noen omstendighet slutte meg til det Agnar Kaarbø skriver. Avis er ikke bevis. Mitt råd til deg og Bø Arbeiderparti er dette: Stol på dere selv i stedet for å lytte til «synsere». Alle i kommunestyret bidro til en praktisk og riktig avgjørelse.

God sommer, Stein