Det folkelige engasjementet rundt viktige beslutninger i Sortland, er en styrke for demokratiet. Innbyggere som opplever å faktisk bli hørt, kan forhåpentligvis øke interessen og folks bevissthet rundt beslutninger som tas i Sortland.

I saker som Bystranda, Nærmarka, Sortland Havn, bolig til ulike grupper og Lapphaugen har folk tydelig markert sine synspunkter. For oss politikere som til sist skal fatte beslutningene på vegne av innbyggerne, gjør dette sakene både mer aktuelle, interessante og også mer kompliserte. Jeg håper engasjementet holder seg til etter valget, når politikerne er ute av valgkampmodus og hverdagen med trange budsjetter melder seg for alle parti.

I noen av sakene som engasjerer nå, er kommunale selskap involvert.

For Sortland Boligstiftelse, som navnet tilsier er en stiftelse, har kommunen langt på vei gitt fra seg styring og kontroll. Når det gjelder Sortland Havn, som er et kommunalt foretak, er min påstand at rollene er uklare og styringen preget av dette.

Miljøpartiet De Grønne har programfestet at vi ønsker en utredning på om modellene for de kommunale selskapene er de mest hensiktsmessige for Sortland kommune.

Sortland Havn står foran en utbygging, som er nødvendig og som har tatt altfor lang tid å komme i mål med. Men hva som skal bygges, hvorfor og hvordan er ikke lett å få gode svar på. Heller ikke for meg som vara til havnestyret.

Som et kommunalt foretak, bør Sortland Havn sees på som en utfører av kommunale oppgaver. Sortland Havn er ikke bestillere eller kommunale strateger som skal ta oppgaven med å på eget initiativ legge til rette for mer næringsareal i Sortland (som vi trenger), i en fylling i sundet. De skal levere tjenester etter oppdrag fra kommunestyret. Slik det fungerer i Sortland, har kommunens øverste administrative leder, kommunedirektøren liten eller ingen rolle i dette arbeidet.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å profesjonalisere eierstyringen av kommunale selskaper. Og vi tror at å sikre profesjonell styredeltakelse heller enn politiske utnevnelser, slik som det gjøres i dag, vil være med på å profesjonalisere styringen. Når man som politiker sitter i et utnevnt styre, som jeg selv gjør, kan det være uklart om ens rolle i styret. Det kan også føre til rolleblanding, siden jeg på torsdag kan sitte som politiker i kommunestyre og bestille tjenester fra foretaket, mens jeg uka etter sitter i styremøte og skal behandle de samme forespørslene.

Det er ikke vanskelig å forstå at betalte verv er attraktive, og at verv tildeles med bakgrunn i en etablert praksis. Da er det desto viktigere at Sortland kommune tar en aktiv og profesjonell gjennomgang av styringsmodellene, for å vurdere hva som vil være det beste for både kommunen selv og de kommunale selskapene. Om Miljøpartiet De Grønne får politiske muskler etter valget, så vil vi prioritere å starte denne jobben.