Viktige elementer i dagens nasjonale lovverk innenfor offentlig forvaltning vil stå seg langt inn i framtida – om det opprettholdes. Det er ikke hver dag at Rødt som et systemkritisk og sosialistisk parti gir slik attest. Det vi tenker på, er først og fremst bestemmelser i Havressursloven:

«Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.» og «Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.»

Dersom lovverket ikke håndheves, er verdien av teksten tilnærma verdilaus.

Den massive motstanden mot H/Frp-regjeringas forslag om opphevelse av trålerpliktene, er derfor uhyre viktig ikke bare for å redde landindustrien på Melbu, i Stamsund og 4 samfunn i Finnmark. Kampen om disse trålerkvotene som har pågått et par ti-år, og under ulike regjeringer, er svært viktig for alle marine ressurser, alle kystsamfunn og hele nasjonen.

Når fiskeriminister Per Sandberg så utilslørt argumenterer for å gi folkets lovfesta eiendomsrett til de marine ressursene til store private eiere med kun en hensikt – å få best mulig resultat på bunnlinja – viser han at det fins nesten ingen grenser for hva vi kan vente oss i framtida. Regjeringas argumentasjon er et iskaldt gufs fra ei mulig framtid!

At dette kan stoppes, viser den massive motstanden. Å overføre store deler av en evigvarende ressurs til det åpne, kapitalistiske markedet, er ikke annet i våre øyne enn kriminalitet begått av dagens regjering. Det er eiendom som ranes fra kystfolket på tross av lovverket.

Eidesen-utvalgets innstilling om nytt kvotesystem som regjeringa har lagt ut til høring, trekker heilhetlig sett i samme retning. Det gjelder også andre deler av næringa. Angrepene er massive. Hvor lenge skal vi la oss narre og ha tillit til ei regjeringsmakt som så tydelig ønsker å trampe på folkets eiendom?

Det som er i ferd med å skje med fiskeressursene har allerede skjedd innen havbruk. Ei næring med lokalt eierskap og verdiskapning i utgangspunktet er, med noen unntak, blitt et stort globalt investeringsobjekt for internasjonale selskaper. Regjeringas forpliktelser i forhold til miljø og lokal, bærekraftig produksjon, er underordnet nettopp disse kreftene.

Dersom de viltlevende ressursene ikke skal ende opp på samme måte, må vi evne å se de virkelige drivkreftene på den store samfunnsarenaen. Svært mye makt ligger utafor regjering og Storting. Men det er tydelig forskjell på om de sentrale folkevalgte lar seg åpent styre av store kapitalinteresser, eller om de anser seg for folkets representanter i forvaltning av våre felles eiendommer. Det gjelder også å utnytte de muligheter som er innenfor dagens system. Ulike regjeringer har valgt feil side med H/Frp-regjeringa som de verste.

Årets stortingsvalgkamp står ikke minst om nettopp dette. For første gang har Rødt en reell mandatsjanse i Nordland. En stortingsrepresentant fra Rødt vil sette søkelys både på ressursranet og andre sider ved samfunnsutviklinga som går i feil retning, og stå sammen med de folkelige kreftene for en ny politisk kurs.

Synne Bjørbæk, Bodø, Magne Jensen, Bodø, Tormod Stensland, Steigen, Laura Johanne Olsen, Vågan, Odd Nicolaisen, Vestvågøy, Christoffer Ellingsen, Sortland, Gunnar Aarstein, Vågan, Geir Jørgensen, Hadsel, Elisabeth Anette Olsen, Kjøpsvik, Stephan Johan Baines, Røst.