Styret i Øksnes Boligstiftelse har besluttet å sette opp husleien. For enkelte leietakere utgjør økningen hele kr. 25.000 for 2018. En formidabel økning som er vanskelig å fatte for meg som kjenner de fleste av beboerne etter mere enn 20 år i boligstiftelsen. Det finnes ingen praktisk eller moralsk begrunnelse som kan forsvare et slikt overgrep mot beboerne.

Styret for stiftelsen består av Asle Sørdahl Høyre – Ellen B Pedersen SV med vara Torfinn Kristoffersen AP – Hilde Hansen AP og styreleder Jørn Martinussen ØTL. Styret har presentert husleieøkningen som ubetydelig. Jeg vil tro at økning av husleie på kr. 25.000 pr. år selv for styremedlemmer med gode og sikre inntekter er mye.

Leietakere har henvendt seg med spørsmål om hva som kan gjøres. Husleieøkningen utgjør for de fleste mellom 1- en – og 2 – to – måneders inntekt. Jeg tør ikke gjengi noen av reaksjonene som jeg har fått på husleieøkningen. Og flere uttrykker at de ikke tør eller tror det nytter å protestere overfor makteliten i styret og i Øksnes. Jeg tror at folk også forstår den maktesløshet leietakerne opplever.

I 2014 etter ca 20 års drift fikk Øksnes boligstiftelse to nye styremedlemmer med store visjoner om:

• Endre husleieberegningen til en form for markedsleie, som vi nå ser medfører en formidabel økning av husleien.

• Stoppe all nyinvestering.

• Endre vedtektene slik at driftsformen som hadde vært i ca 22 år opphørte og driftskostnadene økes.

Etter kommunevalget 2015 har Aps ordfører Karianne Bråten og partiene Ap, Kristelig Folkeparti, SV og Høyre organisert og gjennomført valgene slik at alle som ikke var lojal mot tankene til Asle Sørdahl ble fjernet eller ikke valgt som medlem av styret i Boligstiftelsen.

Det nye styret har siden februar 2016 iverksatt, gjort vedtak om følgende:

• Endre vedtektene.

• Øke de samlede husleieinntektene betalt av leietakerne, beregnet til 2 000 000 – 2 500 000. Millioner pr år. (ca 30% økning)

• Øke husleien for alle beboere. For enkelte leietakere som er pensjonister er husleieøkning opp mot 45 % eller 20 000 -25 000,- og som medfører boutgifter på ca kr. 100 000,- pr år.

• Ingen nyinvesteringer så langt.

• Salg av boenheter.

Øksnes boligstiftelse ble stiftet i 1993 av Øksnes kommunestyre for å bygge og leie ut leiligheter til en moderat husleie. Øksnes boligstiftelse hadde ved inngangen til 2016 bygd og kjøpt 140 leiligheter. Dette ble gjort i samarbeid med og finansiert med gunstige lån og tilskudd fra Husbanken. Tilskudd og gunstig finansiering sammen med effektiv drift gjorde det forsvarlig med moderat husleie. Beregnet etter prinsippet om kostnadsdekkende husleie slik også Øksnes kommune gjorde/gjør.

Uansett er det slik jeg ser det, leietakerne som har stått for å dekke kostnadene og bygd opp Øksnes Boligstiftelse:

• 140 leiligheter med en gjeld på bare kr 341.000,- tusen i snitt pr leilighet.• En egenkapital på kr 11 millioner• Bankinnskudd på kr 5,7 millioner• Driftsinntekter på kr 8,2 millioner.• Resultat før skatt på kr 1,1 millioner.• Netto verdien av stiftelsen eiendommer var av stiftelsestilsynet vurdert til opp mot 100 millioner. • Husleieøkning som i snitt ikke oversteg 2% pr. år de første 20 driftsårene.

Høyre og ØTL har vært helt klar på målet om å øke husleien. Og nå mener de at pensjonistene som er leietakere fortjener boutgifter på mer enn 50 % av sin pensjon. Dette er velkjent for alle som har fulgt «spillet» rundt boligstiftelsen og dets leietakere.

At ordføreren og Arbeiderpartiet – SV og Krf kan akseptere en slik urett er vanskelig og forså. Ordføreren vet at det hadde vært en annen sammensetning av styret hvis Arbeiderpartiet hadde søkt samarbeid med Sp og Frp om valgene, som ville vært mer gunstig for leieboerne.

Flertallet av de samme parti har i kommunestyret valgt et styre som er skruppelløs på hvilken husleie de skal tvinge dagens beboere til å betale. Husk, mange pensjonister har ingen valg, de må bo i den leide leiligheten.

Arbeiderpartiet har med sine to styremedlemmer Hilde Hansen og Torfinn Kristoffersen et stort ansvar for den store frustrasjon og usikkerhet som er hos leietakerne.

Hvordan ville det vært for ordføreren og styremedlemmene hvis de hadde fått en økning av husleien slik at halvparten av inntektene hadde gått til boutgifter? Ville de ha fått sove, spurte en leietaker? Jeg unnlot og svare.

Det er ordfører som sitter med ansvaret. Kommunestyret må få framlagt en sak om den varslede husleieøkningen i boligstiftelsen.

Hilsen Per-Ole Larsen, kommunestyrerepresentant for Øksnes Senterparti.

---------------------------------------------------------------------

VOL informerer:

Styremedlem Asle Sørdahl, styreleder Jørn Martinussen og ordfører Karianne Bråthen har fått anledning til å svare på brevet.

Sørdahl sier han ikke vil kommentere "spekulasjoner fra tidligere daglig leder".

Ordfører Karianne Bråthen svarer følgende:

Jeg har tillit til at det styret som er valgt inn i boligstiftelsen forholder seg til formålet og øvrige vedtekter, stiftelsesloven og øvrige lover og regler som inngår i deres arbeid.

Så er det slik at det ikke er partiene som er valgt inn i styret, men enkeltpersoner, som alle har et selvstendig ansvar for å skjøtte sitt verv.

Ordfører synes også at Per Ole Larsens beskrivelse av styremedlemmene som skruppelløse er å gå over streken.

Les Jørn Martinussens tilsvar her.