I et politisk tilbakeblikk de siste 8 årene ser ledelsen av Sortland Havn og Sortland kommune slik ut; i perioden 2015-2019 var nåværende ordfører, Karl Erling Nordlund leder av havnestyret og varaordfører i kommunen. Tove Mette Bjørkmo var ordfører. I neste periode 2019-2023 ble rollene byttet og Tove Mette Bjørkmo ble leder av havnestyret og varaordfører i Sortland, med Nordlund som ordfører.

Ånstadsjøen

I 2017 vedtok daværende kommunestyre en arealplan der områdene ved Ånstadsjøen/Bygd ble avsatt til nytt havneavsnitt.

I 2018 fikk det samme kommunestyret en sak fra rådmannen med følgende anbefaling. «Sortland kommune avviser anmodning om oppstart planarbeid (områderegulering) og forslag til planprogram for nytt havneavsnitt på Ånstad. Sortland kommune henstiller til at Sortland havn redegjør for alternativ lokalisering av nytt havneavsnitt på Holmen, subsidiært på Kringelneset.» Årsaken var blant annet store inngrep med omfattende konsekvenser for naboer, natur og andre næringsinteresser i området.

Varaordfører Nordlund (og leder av havnestyret) var ikke enig i dette og fremmet et felles forslag fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet om at «Sortland Kommune vedtar oppstart av planarbeid (områderegulering) for nytt havneavsnitt på Ånstad. Og at forslag til planprogram for nytt havneavsnitt på Ånstad legges ut på høring/offentlig ettersyn. Parallelt med planprosess gjennomføres en prosess for å vurdere lokalisering av fremtidig havneavsnitt. Ånstad tas med blant alternativene.». Dette forslaget ble vedtatt.

Kringelen

På ett eller annet tidspunkt senere går det kommunale foretaket Sortland Havn likevel bort fra og stanser områdereguleringen av Ånstadsjøen. De konsentrerer seg nå om områdene på Hinnøya (Kringelen). Det er uklart om dette var politisk forankret i Sortland kommune.

I 2022, fire år senere vedtar Sortland kommunestyre en ny samfunnsplan for kommunen. Etter forslag fra varaordfører Bjørkmo vedtas det at nytt havneavsnitt skal bygges i området rundt Kringelen. Etter flere år med «uformell» planlegging og sondering rundt Kringelen tar Sortland kommune først i februar 2023 det formelle steget og sender ut et varsel om oppstart av planarbeid for nytt havneavsnitt på Kringelen.

Sortland kommune har sviktet

I slutten av mars 2023, kom det et brev fra Sametinget med en merknad om blant annet Sortland kommunes plikt til å konsultere. Sametinget ber også om at det gjennomføres en reindriftsfaglig konsekvensutredning som er viktig for å få tilstrekkelig kunnskap om hvilke konsekvenser dette tiltaket medfører for reindrifta i området. Neste spørsmål blir hvorfor har ikke Sortland kommune konsultert reinbeiteinteressene eller Sametinget tidligere?

I april 2023 legger kommunedirektøren frem en sak til kommunestyret om prosjektorganisering mellom kommunen og Sortland Havn for området ved Ånstadsjøen/Bygd. (Sel Havn).

To nye havneavsnitt skal utredes parallelt. Det opplyses ikke til politikerne at kommunen har mottatt et brev med merknad fra Sametinget som etterlyser Sortland kommunes konsultering av reinbeitenæringa på Kringelen.

Ny og avgjørende kunnskap om prosessen

Etter Høyres oppfatning er dette nye og viktige opplysninger for saken. Det har manglet formell prosess mellom Sortland kommune og reinbeitedistriktet og Sametinget som kan være avgjørende for fremdriften på Kringelen. Det vil derfor være klokt å sette utredningen om Ånstadsjøen/Bygd på vent. Utredningen skaper masse støy og bekymringer for naboer og beboere i området. Støy og bekymringer som kan komme til å vise seg å være helt unødvendige. Prosessen rundt Ånstadsjøen har også vært veldig uheldig, med lite informasjon til offentligheten om det meste. Blant annet begrunnelsen for innholdet og omfanget til ei ny havn i området.

Start konsultasjon med reinbeitenæringa nå

Høyre mener at Sortland kommune med politisk ledelse umiddelbart bør starte opp konsultasjon og konstruktive forhandlinger med ei viktig næring på Hinnøysiden, reinbeitenæringa. Høyre har tro på at en god og åpen prosess vil kunne gi et godt samarbeidsklima og bedre mulighet for en løsning. Sortland kommune må være helt tydelig på at det er et felles mål om å ivareta og utvikle reinbeitenæringa. Den reindriftsfaglige konsekvensutredninga bør også igangsettes med en gang.

Forankre den videre prosess politisk

Flere år er allerede gått til spille i det som ser ut til å være en urytmisk dans mellom Sortland kommune og eget havneforetak. Slik har vi ikke råd til å holde på, og målet fremover er et annet tempo fra Sortland kommune. Kommunen må bidra til avklaringer rundt å realisere vedtatt politikk med Blå Hub og et nytt havneavsnitt for Sortland.

Sortland Høyre ber om det settes opp en sak i siste formannskapsmøte den 29. juni. 2023. Her bes kommunedirektøren legge frem en godt utredet sak med nærmere vurdering av

veien videre for å etablere et nytt havneavsnitt i Sortland. Politikerne må få fremlagt ei tidslinje for gjennomføring av formelle konsultasjoner og utredninger på Kringelen.

Sortland kan ikke vente lenger

Sortland kommune må sette inn alle ressurser på ei avklaring om et havneavsnitt på Kringelen vil være mulig eller ikke.