Regjeringens kraft- og industriløft for Finnmark bidrar til kutt i klimagassutslipp, bedre sikkerhetspolitikk og fjerning av et viktig hinder for vekst og utvikling i regionen. Alt i én og samme satsing. Det vil vi i styret i Samfunnsbedriftene Energi kalle å score hattrick.

Det er avgjørende for en nasjonal bærekraftig utvikling at man ser distrikts-, klima-, og energipolitikk i sammenheng. Det gjør dagens regjering med annonseringen av planen for utbygging av kraftproduksjon og nett i Finnmark.

Handler om mer enn elektrifisering av Melkøya

Etter regjeringens pressekonferanse i august, har det stormet i media både lokalt og nasjonalt. Det er uttrykt skepsis til elektrifiseringen av Melkøya, og flere mener at dette vil føre til økte strømpriser og en mer utfordrende kraftsituasjon enn det allerede er i dag. Her vil vi understreke at prisen i nord vil avhenge av tilbud og etterspørsel, og at det i så måte ikke utelukkende er Melkøya som vil være avgjørende for fremtidige priser. Antatt økt forbruk i Nord-Norge gjør at man uansett må forvente høyere pris i dette området.

På vegne av Samfunnsbedriftene Energi sine medlemmer ønsker vi derfor å påpeke at regjeringens satsing handler om mye mer enn elektrifisering av Melkøya. Regjeringens beslutning om å godkjenne ny 420 kV ledning fra Skaidi til Hyggevatn, og en ny 132 kV ledning fra Hyggevatn til Melkøya gir ikke bare økt nettkapasitet, men mer kapasitet enn det elektrifisering av Melkøya vil trenge.

I tillegg har regjeringen lansert en økt satsing på kraftsystemet i regionen. Regjeringen må våge å satse på å ta i bruk den reservekraften man allerede har. Vi forutsetter at de følger opp og legger til rette for ny kraftproduksjon, slik at elektrifisering av Melkøya ikke medfører utfordringer med tilgang til kraft til en fornuftig pris for eksisterende husholdninger og virksomheter i området.

Regjeringen ønsker at Nord-Norge skal prioriteres i NVEs behandlinger av konsesjonssøknader, og har som mål at det nye kraftnettet skal være på plass innen 2030, med flere planer om ny kraftproduksjon også etter dette.

Dette vil sikre en bedre kraftsituasjon, mer robusthet og utvikling av lokalsamfunn i Finnmark, som igjen vil gi forutsigbarhet for forbrukere, for Samfunnsbedriftene Energi sine medlemmer, og gi muligheter for næringsutvikling i Finnmark.

En prioritering av Nord-Norge gir både økt sikkerhet og bærekraftig utvikling

Anslag viser at om lag 20 prosent av utslippskuttene som regnes som nødvendige for å oppnå norske klimamål kommer fra elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner. Regjeringens beslutning om å godkjenne utbyggingsplanene for Snøhvit Future og dermed elektrifisere Melkøya, vil bidra til å fjerne hele 850.000 tonn CO2-utslipp i året. Elektrifisering av Melkøya er derfor et viktig klimatiltak som samtidig vil være med på å sikre arbeidsplasser i Nord-Norge.

Styret i Samfunnsbedriftene Energi ønsker også å fremheve at det er viktig at satsingen gjøres med en god dialog med alle berørte parter, og ønsker å oppfordre alle til å bidra med sin del for å lykkes.

Regjeringens plan er viktig for at Norge skal bidra i det grønne skiftet i Europa og det er viktig å se det store bildet både med tanke på klimamål, et robust og sikkert Nord-Norge, og arbeidsplasser i Nord.

Regjeringens satsing på kraft i Nord-Norge betyr en bedre og tryggere kraftforsyning, som er viktig for både beredskapen og sikkerheten i Norge. En proaktiv distriktspolitikk i Nord-Norge er også sikkerhetspolitikk, særlig etter Russlands invasjon av Ukraina. Samlet betyr satsingen at det ikke bare vil føre til økonomisk vekst og arbeidsplasser i Finnmark, den vil gi betydelige utslippskutt, og et mer robust og sikrere Norge. Dette er det vanskelig å ikke stille seg bak, og styret Samfunnsbedriftene Energi støtter og ønsker regjeringens kraft- og industriløft i nord velkommen.

Vi vil samtidig minne om at det er behov for tilsvarende satsinger i resten av Norge. Eksisterende næringsliv skal elektrifiseres og det må legges til rette for framtidens verdiskaping. Satsingen i Finnmark vil derfor være et godt eksempel på hvordan det kan gjøres, og må snarest følges opp med tilsvarende for andre regioner med store behov for mer kraft og nett.