Det er valgtid og slik vi oppfatter det har flere partier formuleringer i sitt valgprogram som skal sikre god kommunal infrastruktur i hele Hadsel kommune og der folk bor.

Men hvordan er det egentlig i praktisk politikk?

Her vil vi minne om kommunestyrets flertallsvedtak i møte 28. mars 2022 hvor SP, AP og H gikk inn for å avslutte brøyting og vedlikehold av i alt 39 veier.

Hovedplan vei er nå ute på høring, etter behandling i formannskapet 15. juni 2023.

Planen, som er utarbeidet av kommunedirektøren har mange generelle formuleringer, men fremstår etter vår mening mer som en plan for avvikling av kommunalt ansvar for trafikksikre og godt vedlikeholdte veier der folk bor.

Flertallet bestående av Ap. Sp. H og V ønsker under formannskapets behandling å gå lengre enn administrasjonens forslag om privatisering av kommunale veier i punkt 7.1, i og med at en foreslår å øke grensen fra 5 til 6 eller færre helårsboliger som grunnlag for privatisering av kommunal vei.

MOS med støtte fra Rødt ønsker at kommunen skal ha ansvaret for veier der folk bor og foreslo i denne omgang en restriktiv ordning hvor det kun kan vurderes nedklassifisering dersom det er 3 eller færre helårsboliger.

Kommunedirektørens forslag:

7 - Retningslinjer for omklassifisering av vei

Hadsel kommune legger til grunn følgende retningslinjer for omklassifisering til/fra kommunal vei: 1. Kommunen kan gjøre vedtak om omklassifisering av kommunal vei til privat vei når en eller flere av følgende forutsetninger er tilstede: a) Vei som betjener et befolkningsgrunnlag på 5 eller færre helårsboliger og som ikke betjener offentlige anlegg og bygninger eller andre områder av allmenn interesse.

Ap. Sp. H og V fikk altså gjennomslag for å øke grensen ovenfor til 6 eller færre helårsboliger.

Vi i MOS vil ha en hovedplan som er konkret og forpliktende og som sikrer god infrastruktur og et klart kommunalt ansvar for veinettet, herunder trafikksikring, sikre skoleveier, vedlikehold, brøyting og veibelysning i hele Hadsel kommune og der folk bor.

Spørsmålet blir dermed:

Kan innbyggerne i Hadsel kommune forvente seg en ny runde med forslag om privatisering av veier der folk bor?

Vi ser gjerne at vi får en debatt om dette nå i forkant av kommunevalget 2023 og at partiene klargjør hvilken politikk en vil føre de neste 4 årene.