Ungdomstiden er en brytningstid. Overgangen til voksenlivet byr på mange positive opplevelser med nye miljøer, forelskelser, men kroppslige og følelsesmessige endringer kombinert med å starte på ny utdanning eller arbeid, og flytte for seg selv kan være utfordrende.  Psykiske lidelser er den sykdommen som rammer flest ungdommer. Hovedparten av alvorlige psykiske lidelsene oppstår mellom 12 og 24 år.  Vi vet at tidlig innsats er viktig for å unngå forverring, og psykiske utfordringer er også en av grunnene til at mange sliter med å fullføre videregående opplæring.

Arbeiderpartiet har vært opptatt av å styrke helse- og skolehelsetilbudet og øremerke midler i en opptrappingsperiode for å sikre et likeverdig tilbud til alle barn og unge. En god skolehelsetjeneste kan gi hjelp og veiledning til mange, men andre er mer fortrolig med å oppsøke lege. Vi tror på tidlig hjelp og god tilgjengelighet, derfor foreslår vi gratis fastlege frem til 18 år, og at alle 16 åringer skal få informasjon om fastlegeordningen, taushetsplikten og mulighet til selv å velge fastlege.

I 2010 fjernet Stoltenberg-regjeringen egenandelen for 12-15 åringer og forskning viser at legebesøk økte med 13 % for gutter, 18 % for jenter, og hele 24 % for 15 år gamle jenter. Typiske saker som ungdom oppsøker helsetjenestene for er mistanke om seksuelt overførbare sykdommer, veiledning om prevensjon, uønsket graviditet og noen sliter med rus, selvskading og andre utsettes for vold.

Arbeiderpartiet mener det er samfunnsmessig klokt å styrke helsetilbudet til unge voksne.

Ruth Grung, stortingsrepresentant Ap