Hovedtrekkene i planen er at forsvaret de neste 20 årene skal styrkes gjennom økt bevilgninger. Langtidsplanen går inn for å videreføre prioriteringen av Kystvakten og redningstjenesten, 330-skvadronen.

Kystvaktbasen videreføres på Sortland, og fornyelsen med tre nye isgående og helikopterbærende fartøy følger vedtatt plan. I langtidsplanen vises det til at KV-flåten skal reduseres fra 15 til 13 fartøy, men at kapasiteten økes gjennom innfasing av de nye kystvakthelikoptrene, NH-90.

Kjell Ingebrigtsen sier det vil ha stor betydning for all maritim aktivitet i nordområdene at regjeringen vil skifte ut Orion, de maritime overvåkningsflyene, med en ny generasjon tilsvarende fly.

At regjeringen velger å legge ned basen på Andenes og la de nye flyene få base på Evenes håper jeg ikke skal få negativ effekt.

Norges Fiskarlag er positiv til den økte satsningen på forsvaret. Vi er altså særlig fornøyd med at regjeringen styrker overvåkningen av havområdene i nord. Forsvaret har gjennom sin tilstedeværelse i nordområdene også bidratt til å øke sikkerheten for de sjøfarende.

Disse enorme havområdene er preget av store avstander og få operative ressurser. Derfor er forsvarets tilstedeværelse helt sentralt også i fredstid.

Norges Fiskarlag er fornøyd med prioriteringen av Kystvakta, og at en viderefører basen på Sortland.

Over tid har Kystvakta bygget opp en unik kompetanse som vi må ta godt vare på.

Kystvaktas rolle og overvåkningsflyenes funksjon er svært sentral i arbeidet med å håndheve suverenitet og trygge fiskeressursene. Norges Fiskarlag er tilfreds med at dette styrkes.

Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag