Det nærmer seg valg, og en vil anta at ett-parti styre av kommunen er over og ditt parti vil kunne påvirke de valg kommunestyret skal gjøre de neste 4 årene. I den forbindelse ønsker vi å sette fokus på eldrepolitikken i Andøy kommune, og spørre hvordan de politiske partiene vil legge til rette for at de eldre gis en god og trygg hverdag i kommunen, også i en fase med pleiebehov.

Tilpasse egen bolig

Hvilke tiltak vil ditt parti sette i gang for at eldre kan bo hjemme så lenge det er helsemessig forsvarlig.

Støttekontakt

Hva vil ditt parti gjøre for at den som trenger det får en støttekontakt / følgetjeneste.

Hjemmevaktmester

Vil ditt parti gå inn for en kommunalt ansatt hjemmehjelps-vaktmester, som kan hjelpe den eldre med små daglige gjøremål.

Møteplass for de eldre

Vi ditt parti ta initiativ til at det etableres møteplasser der de eldre kan møtes til sosialt samvær.

Eldreaktivitør

Vil ditt parti ta initiativ til at det blir ansatt en aktivitør som kan være tilstede på institusjons plassene, men også på de omtalte sosiale møteplassene.

Digitale ferdigheter

Vil ditt parti ta initiativ til at det kommunalt igangsettes kurs for å øke den digitale ferdigheten til oss eldre.

Returplasser for utskrivningsklare sykehuspasienter

Hvordan vil ditt parti løse problemet med manglende rekonvalesens plasser

Styrke rekrutteringen og stabiliteten i omsorgstjenesten

Hvordan vil ditt parti løse utfordringen med at den pleietrengende må forholde seg til stadig nye personer.

Omsorgsboliger/overgangsboliger

Har ditt parti gjort seg tanker om det at ektepar blir skilt når den ene part må flytte på omsorgsbolig. Hva vil ditt parti gjøre for at dette ikke må skje.

Det nye omsorgsboligen på Andenes

Hva mener ditt parti om beliggenheten til det nye omsorgsboligen på Andenes.

Hva mener ditt parti om at ingen leiligheter vender ut mot storgata.

Hva mener ditt parti om at det bygges leiligheter uten balkong.

Hva vil ditt parti gjøre ? Selv om prosessen er kommet langet, vil ditt parti ta initiativ til at en revurderer beliggenheten og utformingen.

Ny brannstasjon/teknisk avdeling

Hva mener ditt parti om at det bygges ny brannstasjon og ny teknisk avdeling, og at kommunale avgifter dermed stiger kraftig.

Vil ditt parti se på andre løsninger for å spare innbyggerne og særlig oss eldre for disse økte utgiftene

Økonomi for den eldre på sykehjem

Den eldre på sykehjem blir fratatt inntil 83 % av pensjonen.

Vil dit parti ta initiativ til at den eldre minstepensjonisten, på sykehjem, har et akseptabelt minimums-beløp til rådighet, som gjør beboeren i stand til å gjøre små innkjøp.

Hilsen Andøy Eldreråd