Fagforbundet Nordland er bekymret for at vi nå har et samfunn der byråkratiet ofte blir oversett og undervurdert. Offentlig administrasjon spiller imidlertid en avgjørende rolle i samfunnet, og er ryggraden som gjør det mulig for virksomheter å operere smidig og effektivt.

Offentlig administrasjon gjør lover og politikk til praksis, leverer tjenester til befolkningen og opprettholder orden og struktur i samfunnet.

For at administrasjonen skal kunne utføre sine oppgaver på en effektiv måte, er tilstrekkelig bemanning og riktig oppgavedeling avgjørende. Manglende ressurser og en overbelastet administrasjon kan føre til treg saksbehandling, og i verste fall kan det føre til feil som kan få alvorlige konsekvenser for samfunnet.

Dersom vi skal kutte i de yrkesgruppene som går under fellesbenevnelsen byråkrater vil det si at andre yrkesgrupper må gjøre deres oppgaver. Det vil gå ut over de oppgavene de opprinnelig skal løse og dermed gi dem mindre tid til å faktisk utføre disse oppgavene. Det vil kanskje føre til at de sitter med oppgaver de ikke har kompetanse til og ikke mestrer.

Dessverre har administrasjon og byråkrati et dårlig rykte i befolkningen. Vi mener det er ufortjent, og har et behov for å oppklare hva det faktisk dreier seg om.

Administrasjon er ledelse, styring og forvaltning. Det er HR- og personalavdelingene som ivaretar ansatte. Det er IT-avdelinger som utvikler og vedlikeholder IT-systemer til ansatte og ofte også innbyggere. Det er arkivarer som ivaretar kommuners og innbyggeres dokumentasjonsbehov. Det er økonomer som behandler enorme summer på vegne av det offentlige, sørger for at rette summer kommer på rett plass og at det er orden i regnskapene. Det er sekretærer, skolesekretærer og helsesekretærer som betjener resepsjon og telefon, og er viktige for at innbyggere, elever og pasienter får den hjelpen de trenger. Det er NAV-ansatte som sørger for at sykemeldte får oppfølging, at syke og uføre får stønader og at arbeidsledige får hjelp til å komme tilbake i arbeid. Disse oppgavene, så vel som mange andre, er helt nødvendige for å møte folks ulike behov i ulike livsfaser.

Vi lever i en tid der digitaliseringen fundamentalt har endret hvordan vi jobber og kommuniserer. Vi trenger mennesker til å navigere for oss og med oss, slik at den nye digitale hverdagen blir et verktøy og ikke et hinder. De som arbeider i førstelinjen på for eksempel et innbyggertorg sørger for nettopp dette, at folk får ta del i det digitale samfunn og at de får sine rettigheter ivaretatt og sine behov møtt.

Vi mangler helsearbeidere, leger, teknisk personell og pedagoger både i barnehagen og skolen. Kontorfaglige oppgaver må løses av byråkratene slik at vi får frigjort oppgaver fra disse yrkesgruppene.

Fagforbundet Nordland forventer at de kontorfaglige oppgavene må løses av de som har denne kompetansen. Og vi trenger ikke færre av dem, vi trenger tilstrekkelig med rett kompetanse til å løse oppgavene.

Guro Myklebust, leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon på vegne av representantskapet i Fagforbundet Nordland