Sammen om et sterkere helsevesen i Nord Norge

Nylige forslag om sentralisering av sykehustjenester har vekket stor uro blant landsdelens innbyggere, fagpersonell, og folkevalgte. Vi er overbevist om at opprettholdelsen og styrkingen av lokale helsetilbud ikke bare er avgjørende for våre innbyggeres livskvalitet og sikkerhet, men også for landsdelens langsiktige levedyktighet og utvikling.

I debatten som har utspilt seg i avisene og offentligheten, har vi hørt kraftfulle argumenter for bevaring av nære og tilgjengelige helsetjenester. Innbyggere og fagfolk er tydelige på hva som tjener lokalsamfunnets beste. Lokale helsetjenester sikrer rask og effektiv tilgang til behandling, støtter pasienter og familier i en sårbar tid, og bidrar til å bygge sterke, kompetente fagmiljøer også i distriktene.

– Dette kan vi ikke akseptere

Beslutningen om å ta ut akutt- og føde-tilbudet fra prosessen har tatt ned konfliktnivået, men det betyr ikke at det hele er over. Også på andre felt er det foreslått omfattende endringer som er potensielt negative for pasienter og fagmiljø.

Det mest dramatiske er nedleggelsen av sengeplasser innen psykiatri og rehabilitering. To svake og sårbare pasientgrupper vil dermed få et tilbud som er mye mindre tilgjengelig. Dette kan vi ikke akseptere. Vi har sett for mange tilfeller det siste tiåret av alvorlig psykisk syke som må sitte i time etter time i uverdige forhold på legevakta mens de venter på transport til Bodø. Økt reiseavstand vil også påvirke familier og pårørende, som spiller en viktig rolle i pasientenes behandling.

Forslaget går også imot utviklingen vi har sett det siste året, med en dreining både i debatten og i situasjonsforståelsen. Et stadig fokus på sentralisering øker ikke nødvendigvis verken effektivitet eller kvalitet. Noen ganger kan det være tvert om. Vi forventer at videre prosess i Helse Nord tar dette inn over seg, og at det videre også ses på hvordan lokalsykehusene kan styrkes til å bli enda bedre på det de gjør best: Behandle de vanlige pasientene nært sitt hjem og sin familie. Signaler tyder også på at regjeringen vil være opptatt av dette i den kommende helse- og samhandlingsplanen.

Skape et robust helsetilbud

Kommunene skal være en aktiv og konstruktiv part i dette. Ved å jobbe sammen kan vi skape et helsetilbud som er robust, tilgjengelig, og rettferdig – et helsetilbud som tjener alle i Nord-Norge, ikke bare de som bor nærmest de største sykehusene.

Ikke minst gjelder dette rekruttering. Nedleggelse av avdelinger og sentralisering av tilbud kan føre til tap av verdifull spesialistkompetanse som er bygget opp over år.

På den andre siden har lokale helsetilbud en unik mulighet til å tiltrekke seg helsepersonell som ønsker å bo og arbeide i regionen, og som verdsetter nærheten til lokalsamfunnet. Et tydelig eksempel er fastlegeordningen i flere av kommunene i regionen: Takket være langsiktighet og helhetlig tenking er det flere steder langt bedre fastlegetjenester enn selv midt i storbyene. Er dette mulig for kommunene, må det også være mulig for sykehusene.

– La oss stå samlet

Endringer i noe så fundamentalt som helsetjenestene krever en grundig og inkluderende debatt. Beslutningene som tas, må være forankret i en bred forståelse av de langsiktige konsekvensene for regionens helsevesen, og de må speile de verdiene og behovene som lokalsamfunnene står for.

La oss derfor stå samlet om å styrke og utvikle våre lokale helsetilbud. Det er ikke bare en investering i helse, men også i bærekraft, utvikling og sikkerhet.