Vesterålsrådet konstaterer at flere vesentlige risikoområder ikke er hensyntatt.

Til styret i Nordlandssykehuset HF v. Styreleder Jan Frich

Vesterålsrådet er et interkommunalt politisk råd bestående av kommunene: Andøy, Bø i Vesterålen,  Hadsel, Sortland og Øksnes. Nordlandssykehuset Vesterålen er lokalisert på Stokmarknes, i Hadsel kommune.

De 8 døgnplassene styret skal ta stilling til i dag er døgnplasser i Vesterålen som også benyttes av pasienter fra Lofoten.

Vesterålsrådet vil være til stede under styret i Nordlandssykehuset HF sin behandling av «Styresak 032-2024 Høringssvar - Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord».

Nordlandssykehuset HF har ikke møtt Vesterålsrådet på forespørsel om møte.

Vesterålsrådet har bedt om dialog med Nordlandssykehuset om høringssvaret som skal vedtas av styret.

Nordlandssykehuset HF har ikke møtt Vesterålsrådet på forespørsel om møte, eller på forespørsel om å inviteres inn i arbeidet med Risiko- og sårbarhetsanalysene som ligger til grunn for anbefalt høringsuttalelse. Vi henvender oss derfor direkte til styret.

Uten involvering av kommunene har Nordlandssykehuset HF utført Risiko- og sårbarhetsanalyser, og Vesterålsrådet konstaterer at flere vesentlige risikoområder ikke er hensyntatt.

Styret inviteres i innstillingen til å avvente nedleggelse i Vesterålen inntil nytt tilbud er etablert i Bodø.

Det knytter seg blant annet store spørsmål til økonomi.

Styresaken som legges frem for styret i Nordlandssykehuset mangler økonomiske anslag. Dette erkjennes også i innstillingens punkt 3, hvor styret inviteres til å legge ned døgnplasser i Vesterålen, for å bygge dem opp igjen i Bodø til ukjente investerings- og driftskostnader. Styret inviteres i innstillingen til å avvente nedleggelse i Vesterålen inntil nytt tilbud er etablert i Bodø.

Vesterålsrådet vil be styret ta med i sine vurderinger hva arbeidsplasser på oppsigelse gjør med rekruttering og mulighet til å beholde verdifull arbeidskraft.

Vi fraråder sterkt å legge ned døgnplassene i Vesterålen, og vi advarer mot å sette Nordlandssykehusets egne fagfolk i en situasjon hvor de på uviss tid må jobbe på oppsigelse i påvente av at tilbud skal bygges opp i Bodø.

Vesterålsrådet legger til grunn at tallene er kjent for sykehusadministrasjonen

Vesterålsrådet vil henstille styret i Nordlandssykehuset til å søke å få svar på hva det i realiteten vil koste å få forsvarlige og egnede lokaler til de alvorlig syke pasientene som det skal bygges opp et tilbud til, på bekostning av pasienter i Lofoten- og Vesterålen.

Vesterålsrådet legger til grunn at tallene er kjent for sykehusadministrasjonen da det foreligger både tilstandsvurdering og rapport fra Sykehusbygg med konkrete tall, lagt frem for det tidligere styret i Nordlandssykehuset HF i 2019.

Det var ikke tilgjengelig kontaktinformasjon til styremedlemmene på hjemmesiden til Nordlandssykehuset HF, og vi ber derfor om at denne eposten distribueres til hele styret.

På vegne av styret i Vesterålsrådet

Grete Ellingsen, Ordfører i Sortland og leder av Vesterålsrådet Elisabeth Sørdahl, Ordfører i Øksnes og nestleder av Vesterålsrådet Kjell Are Johansen, Ordfører i Andøy Kjell-Børge Freiberg, Ordfører i Hadsel Sture Pedersen, Ordfører i Bø